Genel Blog

399 sayılı KHK’ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?

10

399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?
Soru: 399 sayılı KHK kapsamındaki KİT sözleşmeli personeli limited şirket ortağı olabilir mi? Sadece ortaklığı olan fakat imza yetkisi olmayan bir ortaklık. Bu konuda fazla araştırma yaptım ama net bir yorum göremedim.

Yanıt: Kamu iktisadi teşebbüslerinin personel rejimi 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede düzenlenmiştir. KHK’nin 3. maddesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle görüleceği açıklanmış, işçilerin bu KHK’ye ast olmadığı ifade edilmiştir. Maddenin devamında, sözleşmeli personelin girişim ve alt ortaklıkların genel yöneticilik esasları dıştan yürüttükleri hizmetlerde bu KHK’de belirli yasal esaslar çerçevesinde akdedilecek bir kontrat ile çalıştırılan işçi statüsünde olmayan personel olduğu hükme bağlanmıştır. KHK’nin 58. maddesinde ise sözleşmeli personele ilişkin olarak bu KHK’de hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının görüşü gücenmek kaydıyla 657 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir. Devlet Personel Başkanlığı kapatıldığı için bu görevi şimdilik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine getirecektir.

399 sayılı KHK’de yer alan, KİT personelinin ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunmasına ilişkin hükümler 657 sayılı Kanundan öbür düzenlenmiştir. KHK’nin “Başka İş ve Hizmet Yasağı” başlıklı 15. maddesinde, “Teşebbüs ve tabi ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile idare heyeti ve idare komitesi üyeleri ve her çeşitlilik personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dıştan başka bir işle meşgul olamazlar.
Birinci fıkrada sayılanlar;
a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların etkinlik konusuna giren mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere iki taraflı olamazlar. Bunların eşleri ile reşit olmayan çocukları da benzer yasaklara tabidir.
b) Teşebbüs idare kurulunun muvafakatı üzerine girişim veya ast ortaklıkların iştiraklerinin yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, yerinde namzet bulunamaması halinde başka yerdeki iştiraklerin idare heyeti üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine getirilebilirler.
İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, girişim genel müdürü göre, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.
Altında gösterilen meslek ve hizmetler bu maddede öngörülen meslek ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
a) Başlıca görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyle, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde tayin alınması,
b) Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmiş sosyal güvenlik kuruluşları, millet kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki kuruluşların idare, teftiş ve istişare organlarında atama alınması, (1)
c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla girişim ve ast ortaklık personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek avukatlarca savunma yapılması,
d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.
Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi meslek veya hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir.” hükümleri yer almaktadır.

Madde hükmüne kadar KİT sözleşmeli personeli bir kısıtlama olmaksızın anonim şirketlere iki taraflı olabilecek, ayrıca görev yaptığı kuruluşun etkinlik konusu dışındaki mülk ve hizmetlerin imal ve ticareti ile uğraşan diğer şirketlere de (limited, kollektif, komandit) ortak olabilecektir. Şirketlerin etkinlik konuları ise asıl sözleşmelerde belirtilmektedir. Devir yaptığı kuruluşun etkinlik konusuna giren alanlarda faaliyet bildiren şirketlere ise kendisi ile birlikte eşi ve reşit olmayan çocukları da ortak olamayacaktır.

Şirket ortaklığı ile ilgili koşul özet olarak böyle. Şirket organlarında görev alma konusu ise farklı sonuçlar doğuracaktır. 15. madde hükmünde personelin yapabileceği meslek ve hizmetler sayma aracılığıyla belirtildiğinden, müşterek olunmasına müsade verilse bile müşterek olunan şirketlerin organlarında görev alma laf konusu hükme kuraldışılık teşkil edecek, böyle bir durumda kontrat feshedilecektir.

sonuç olarak şirket ana sözleşmesinde belirli faaliyet konusunun görev yapılan kuruluşun faaliyet konusundan farklı olması halinde KİT sözleşmeli personelinin limited şirket ortağı olabileceğini oysa şirket yönetiminde ödev alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi? başlıklı makalemizde sözleşmeli sağlık personeli, sözleşmeli sağlık personeli alımı ve sözleşmeli sağlık personeli alımları hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.