Genel Blog

4/B’li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?

18

4/B'li personel hakkında 4483 sayılı Kanuna göre ön inceleme yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine yan sözleşmeli personel hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Öteki Millet Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun zarfında ön inceleme yapılabileceğine hükmetti.

Sözleşmeli personel statüsünde ödev yapan ilgilinin 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca ulus görevlisi, millet görevlisi olması sebebiyle de 4483 sayılı Kanuna emrindeki olduğu, 4483 sayılı Kanun uyarınca da hakkında ön çözümleme yapılmasına ve soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde yetkili merci kararı verilmesine engel bir koşul bulunmadığı anlaşılmıştır.

Danıştay 1. Daire

E:2018/1440

K:2018/1476

KARAR

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının 1.8.2018 tarih ve 1 .5366 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, Trablus Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğinde ve Bingazi Başkonsolosluğu Çalışma ve Sosyal Emniyet Ataşeliğinde görevli Ataşeler Ataşe Vekili Müşavirler … ile Müşavir Vekili … haklarında soruşturma izni verilmesine, Ataşe … hakkında karar verilmesine yer olmadığına, Mahalli Katip … hakkında da ön inceleme yapılmasının mümkün olmadığına ilişkin Alıştırma ve Sosyal Emniyet Bakanının 19.4.2018 tarih ve ITK-01 sayılı karan ve bu karara haklarında soruşturma izni verilen … vekili Av…., … ve … kadar yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi … açıklamaları dinlenildikten sonradan, 4483 sayılı Memurlar ve Öteki Halk Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Millet Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinde, yetkili merciin soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin kararının Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında inceleme yapılan memur ya da diğer kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer ulus görevlisinin, soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçinin, izin vermeye yetkili merciler tarafından bahşedilen işleme koymama kararına aleyhinde da şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraz süresinin ise, yetkili merci kararının tebliğinden itibaren on gün olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Egzersiz ve Sosyal Emniyet Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-O1 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararının hakkında soruşturma izni verilen …’e tebliğine dair alındı belgesinin dosyada bulunmadığı, yetkili merci kararının …’e beyanname edilip edilmediğinin bilinemediği anlaşılmıştır.

bir de, ilgililer hakkında yapılan ön analiz sonucunda düzenlenen ön analiz raporunda, Mahalli Katip …’nın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca bir kadroya emrindeki olmadan sözleşmeli olarak muvakkat bir ödev yaptığı ve 4483 sayılı Memurlar ve Öteki Millet Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında olmadığı belirtilerek adı geçen hakkında ön tahlil yapılmasının mümkün olmadığının belirtildiği, böylece ön çözümleme dahilinde ifadesinin alınmadığı, ön çözümleme raporunda, isnat edilen eylem nedeniyle adı geçen hakkında soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi yolunda önen getirilmediği, yetkili merci kadar da bu birey hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda bir karar verilmediği görülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde, sözleşmeli personelin, yeniden yapılanma planı, yıllık program ve meslek programlarında yer alan kayda değer projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için koşul olan, kaçınılmaz ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç bildiren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen başlıca ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, finansal yük sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar bahşedilen ve emekçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, sözleşmeli personel statüsünde ödev yapan ..nın 657 saydı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca ulus görevlisi, kamu görevlisi olması nedeniyle de 4483 sayılı Kanuna ast olduğu, 4483 sayılı Kanun uyarınca da hakkında ön çözümleme yapılmasına ve soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde yetkili merci kararı verilmesine engel bir şart bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, Çatışma ve Sosyal Emniyet Bakanının 19.4.2018 tarih ve İTK-01 sayılı soruşturma izni verilmesine ilişkin kararı, hakkında soruşturma izni bahşedilen …’e beyanname edilmiş ise bildiri alındısının dosyaya eklenmesi, edilmemize yetkili merci kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununda ve ilgili Yönetmelikte gösterilen usule uygun olarak …’e tebliğ edilmesi, tebligat alındısı ile birlikte …’ün bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek, keza Mahalli Katip … hakkında isnat edilen eylem sebebiyle ifadesi alınmak suretiyle, soruşturma izni verilmeli veya verilmemesi yolunda teklif getiren ilave ön tahlil raporu düzenlenmesi ve yetkili merci göre ilave karar verilmesi, verilecek ilave kararın türüne göre gerekli yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı bildirim alındısı ile birlikte itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek bu dosya ile birlikte Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 25.9.2018 tarihinde oybirliğiyle katar verildi.

Bir önceki yazımız olan Kariyer mesleklere atanma hakkı kazanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi? başlıklı makalemizde iş sonu tazminatı, kariyer meslekler ve sözleşmeli hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.