Genel Blog

Abdestte Elleri Yıkarken Okunacak Dua

141

Abdestte Elleri Yıkarken Okunacak Dua

Abdest duaları hangileridir? Abdest aldıktan sonradan okunacak dua (abdest duası) var mı? Abdest alırken okunması başvuru edilen abdest duaları ve Arapçası, Türki okunuşu, anlamları nedir? Abdest alırken okunacak dualar ve abdest için bilinmesi gerekenler…

Kuran-ı Kerim’üstelik abdest ile ilişik ayette şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve kollarınızı yıkayın, başınıza meshedin ve topuklara kadar bile ayaklarınızı yıkayın! Şayet cenabet iseniz pir yıkanıp temizlenin. Şayet hasta yahut gelgeç olursanız veya biriniz tuvaletten gelirse ya üstelik eşlerinizle seksüel münâsebette bulunur bile, abdest veya boy abdesti almanız gereken böyle durumlarda akarsu bulamazsanız, o ant saf toprağa ellerinizi sürüp onunla yüzlerinizi ve dirseklere kadar kollarınızı meshedin. Bu zümre emirlerle Cenabıhak size baskı görmek istemez; aksine şükredesiniz diye sizi tertemiz kılmak ve size olan nimetini bitirmek lüzumlu.” (Maide 6)

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Kuşkusuz benim ümmetim kıyâmet gününde abdest izlerinden yüzleri, elleri ve ayakları (ziya kadar) bembeyaz namına (anarşi adına) dâvet edilecekler. Kimin yüzünün parlaklığını arttırmaya gücü yeterse, bunu yapsın (çokça abdest alsın).” (Buhârî – Müslim)

İslam’ın ilkokul şartından biri olan namazı kılmadan önce abdest alınır. Abdest alırken temas abdest azası amacıyla okunacak dualar şöyledir:

ABDEST ALIRKEN OKUNACAK DUALAR (ABDEST DUALARI)

1.Elleri Yıkarken:

Okunuşu: “Bismillâhil-azîmi vel-hamdü lillâhi alâ dînil-İslâmi ve alâ tevfîk-ıl-îmâni ve alâ hidayetirraman. Halk-hamdü lillâhil-lezî ce’alelmâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren.”

Anlamı: “Tekebbür ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla başlarım. Bizi İslâm dininde kılan, îman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Cenabıhak’a hamdederim. Suyu temizleyici, İslâm’ı de berrak kılan Tanrı’a hamdolsun.”

2. Ağzını Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümmes-kınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ ezmeu ba’dehü ebeden.”

Anlamı: “Ey Rabbim, bana peygamberinin havzından tıpkısı kâse içir, ondan sonradan tek susamayayım.”

3. Burnuna Akarsu Verirken:

Okunuşu: “Allahümme erihnî râyihatel cenneti verzüknî min naîmihâ ve lâ türihnî râyihaten-ateş.”

Anlamı: “Ulan Rabbim bana cennetin kokusunu duyur ve onun nîmetlerinden nasîblendir ve bana ateşli kokusunu yansıtma.”

4. Yüzünü Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme beyyid vechî binûrike yevme tebyaddü vücûhü ve tesveddü vücûhü.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Nice yüzlerin parafin, birçok yüzlerin karaca olacağı günde yüzümü nurunla beyâz kıl, nurlandır.”

5. Sıhhatli Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme a’tınî kitâbî biyemînî ve hâsibnî hisâben yesîren”

Anlamı: “Ülen Rabbim! Kitabımı sağlıklı elime ver ve hesabımı cılız gör.”

6. Sol Kolunu Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme lâ tu’tinî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tühâsibnî hisâben şedîden.”

Anlamı: “Ulan Rabbim! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da ita ve beni hasis hesâba incizap!”

7. Başını Meshederken:

Okunuşu: “Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen-Hırs. Ve ezıllenî tahte zıllî arşike yevme lâ zılle illâ zıllüke. (Allahümme a’şini birahmetike ve enzil a’leyya min berekatik) “

Anlamı: “Ulan Rabbim! Saçımı ve yüzümü ateşten koru. Senin himâyenden ayrıksı bir himâyenin bulunmadığı günde beni Arş’ının gölgesi altında gölgelendir.”

“Allah’ım beni rahmetinle sar, üzerime berekâtından indir.”

8. Kulağına Meshederken:

Okunuşu: “Allahümmec’alnî minellezîne yestemi’ûnel-kavle fe yettebiûne ahsenehû.”

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni sözü dinleyip de bildirme güzeline ittibâ edenlerden kıl.”

9. Boynuna Meshederken:

Okunuşu: “Allahümme a’tık rakabetî minen-Nâri vehfezni minesselasile ve eğlal(i).”

Anlamı: “Allah’ım! Beni cehennemden âzâd eyle, onun zincir ve bukağılarından muhâfaza eyle!”

10. Sağlıklı Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme sebbit kademeyye ales-sırâtı yevme tezillü fîhil-ekdâmü.”

Anlamı: “Lan Rabbim! Birçok ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı yol üzerinde sabit kıl.”

11. Sol Ayağını Yıkarken:

Okunuşu: “Allahümme’c-aldatma li sa’yen meşkûren ve zenben mağfûren ve amelen makbûlen ve ticâreten len tebûre.”

Anlamı: “Allah’ım gayretlerimi geçer, günahlarımı affetme ve amellerimi akseptans eyle mânevî ticâretimi dahi beis ettirme!”

ABDEST ALDIKTAN SONRADAN OKUNACAK DUA

11. Abdest Bittikten Sonradan:

Okunuşu: “El mütedeh-hirine vec’alni min i’badikes-salihine veca’lni minel-lezine la havfûn a’leyhim vela hüm yehzenûn. Sübhânekellahümme ve bihamdike. Eşhedü yer lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke toprak ve enne Muhammeden abduke ve resulûke esteğfirûke ve etûbû ileyk.

Anlamı: “Ey Rabbim! Beni tevbe edenlerden ve çok çok temizlenenlerden kıl. Beni sâlih kullarından eyle, beni üzerlerine hiç bire bir çekinmek gelmeyen ve on paralık mahzun olmayanlardan kıl. Seni giderek hamdinle tesbîh ederim. Lan Rabbim şehâdet ederim ki Senden ayrıksı on paralık bir ilâh yok, ancak Sen varsın. Şerîkin yok ve yeniden şehâdet ederim kim Muhammed Senin kulun ve Rasûlündür. Senden mağfiretini isterim ve Sana tevbe ederim.” (Abdest duâları için, bkz. Mürtefi halk-Müttakî, IX, 465-468)

Gerçeklik: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları

ABDEST İLE İLGİLİ ANALOG YAZILAR

PEYGAMBERİMİZ NASIL ABDEST ALIRDI? İSBAĞU’L-VUDU ABDESTİ NEDİR? CUMA HASET BOY ABDESTI ABDESTİ AHZETMEK YIYECEK MIDIR? BOY ABDESTI ABDESTİ (KABILE ABDESTİ) NASIL ALINIR? ABDESTİN MANEVİ FAYDALARI ABDEST VEYA GUSÜLDE VESVESEYE SAKIT KİŞİ HANGI YAPMALIDIR? BISMILLAH VE NİYET UNUTULDUĞUNDA GUSÜL VEYA ABDEST GEÇERLİ TAMAM MU? ABDEST YAHUT GUSÜL ALIRKEN KONUŞMANIN SAKINCASI VAR MIDIR? ABDESTLİ OLDUĞUNU UNUTAN YAHUT ABDESTİNDEN KARARSIZLIK FAIL NE YAPMALIDIR? ABDESTİ BOZAN DAVRANIŞLAR NELERDİR? VURMA YAPTIRMAK ABDESTE ENGEL MİDİR?

ABDEST NASIL ALINIR?

Yoruma kapalı.