Genel Blog

Asilde aranan şartları taşıyan KİT Sözleşmesine vekalet ücreti ödenir mi?

65

Asilde aranan şartları taşıyan KİT Sözleşmesine vekalet ücreti ödenir mi?

… Elektrik Anonim Şirketi … İl Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ahır ve Araç Gereç Şefliğinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele bağlı sözleşmeli personel statüsünde ahır sorumlusu olarak ödev yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren nakliye sigorta şefliğini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilen halen ambar ve araç gereç şefliğini vekaleten yürüten şikayetçi kadar, vekalet ettiği şeflik görevine ilişkin vergi ve tazminat farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali için dava açılmıştır.

İlk derece mahkemesince, görevde artış sınavında başarılı olamadığından şeflik görevine asaleten atanma şartını taşımadığı, bu sebebiyle vekalet ettiği kadroya ilişkin vekalet ücretinden yararlandırılmamasında hukuka kuralsızlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Ulus iktisadi teşebbüslerinde tayin yapan sözleşmeli personelin görev ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, çoğalma, adalet ve yükümlülükleri, mali ve sosyal hakları ile diğer özlük işleri 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenmiş olup; anılan Kararnamede, sözleşmeli personele vekalet görevi verilmesine karşın kurala yer verilmediği gibi, vekalet ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesi gereğince, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararname’de düzenleme bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun uygulanması öngörüldüğünden, sözleşmeli personelin bir görevi vekaleten yürütmek üzere görevlendirilmesi halinde, 657 sayılı Kanun’un vekalete ilişkin kurallarının uygulanması gerektiği kuşkusuzdur.

657 sayılı Kanun’un 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları düzenlenmiş; aynı Kanun’un 174. ve 175. maddelerinde de, vekalet aylığı ödenebilmesi için görevin gerçekten yapılmasının ve vekilin asilde aranan şartları taşımasının gerekli olduğu belirtilen olup; buna kadar, vekaleten atananlara, bu görevlerin aslında icra edilmesi ve asilde aranan şartların taşınması kaydıyla, vekalet aylığı ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Hem, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 9. maddesinin birinci fıkrasında, akademik personel, askeri personel, memurlar ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ast sözleşmeli personele ilave ödeme verileceği belirli; beşinci fıkrasında da vekaleten atananlara, vekalet ettikleri kadro ya da görevler için öngörülen ilave ödeme tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında aldıkları ek ödeme tutarından pozitif olduğu takdirde, aradaki farkın ödenmesi öngörülmüş; bu ödemenin yapılabilmesi de, temel olarak vekilin asilde aranan şartları taşıması koşuluna bağlanmıştır.

Bu durumda, …Elektrik Yayma Anonim Şirketi Görevde Çoğaltma Yönetmeliği uyarınca yapılan değerleme sonucunda davacının şeflik görevine atanmak için yaptığı başvurusunun kabul edilerek 26/06/2009 tarihinde yapılacak görevde büyüme sınavına girmeye yargı kazanması, dolayısıyla davacının asilde aranan şartları taşıması sebebiyle, vekalet görevinden kaynaklanan mali haklardan yararlandırılması gerekirken, huysuz yönde tesis edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

T.C. DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Başlıca : 2018/7116

Karar : 2020/1374

Tarih : 18.02.2020

İSTEMİN KONUSU : İzm…ir 5. İdare Mahkemesinin 30/04/2014 tarih ve E:2013/341, K:2014/693 sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KAPAT X

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Sevgi AYDINER DOYMUŞ

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin kabul edilerek İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonradan gereği görüşüldü:

İNCELEME VE :

MADDİ DURUM :

…Elektrik Anonim Şirketi …İl Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ambar ve Malzeme Şefliğinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele tabi sözleşmeli personel statüsünde ambar sorumlusu olarak devir yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren nakliye sigorta şefliğini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilen halen ahır ve araç gereç şefliğini vekaleten yürüten davacı tarafından, vekalet ettiği şeflik görevine ilişkin ödenti ve tazminat farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile vekalet görevi nedeniyle ödenmeyen 30.000,00-TL. maddesinde ulus iktisadi teşebbüsleri ve tabi ortaklarında hizmetlerin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle yürütüleceği belirtilen olup; kural olarak memurlar (I sayılı Cetvele tabi olanlar) hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, sözleşmeli personel (II sayılı Cetvele alt olanlar) hakkında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve işçiler hakkında da İş Kanunu uygulanmaktadır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “aylık ve ücretler” başlıklı 25. maddesinin (c) fıkrasında, sözleşmeli personele anlaşma ücreti ödenmesi öngörülmüş ve kontrat ücretinin de; temel ödenti, başarı ücreti ve kıdem ücreti toplamından oluşacağı kurala bağlanmıştır.

Keza, ”fazla egzersiz ve diğer ödemeler” başlıklı 30. maddesinin 1. fıkrasında, pozitif çalışma ücreti, tanıdık olmayan dil için ilave ödeme yapılacağı belirtilen olup; 2. fıkrasında ise sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede açıklanmış ödemeler dışarıya herhangi bir ödeme yapılmayacağı kuralına yer veriliştir.

üstelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı Cetvele tabi personele (memurlara) ve II sayılı Cetvele emrindeki (sözleşmeli) personele ait görevlerin, sözleşmeli personel kadar vekaleten yürütülmesine karşın anılan Kanun Hükmünde Kararnamede bir kurala yer verilmediği gibi; sözleşmeli personelin anılan görevleri vekaleten yürütmek üzere görevlendirilmesi halinde, bu personele vekalet aylığı ödeneceği yolunda da bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

bununla beraber, “Uygulamanın İzlenmesi” başlıklı 58. maddesinde, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü gücenmek kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili kurallarının uygulanması öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86. maddesinin 1. fıkrasında; “Memurların kanuni izin, geçici atama, disiplin cezası uygulaması ya da görevden uzaklaşma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.”, 2. fıkrasında; “Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.”, 4. fıkrasında; “Aynı kurumdan (.) ayrılmalar dolayısıyla atanan temsilci memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla sürekli süresi için, kurum dışından veya açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık görevine atananlara göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.”, 6. fıkrasında; “Yukarıda sanılan haller açık havada, abes kadrolara ait görevler gereksinim görüldüğü takdirde memurlara bedava olarak vekaleten gördürülebilir.” kuralına yer verilmiştir.

Aynı Kanun’un 174. maddesinde; “vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin sahiden yapılması şarttır.” ve 175. maddesinin 1. fıkrasında; “Bir göreve vekaleten atanan memurlara vekalet edilen görevin kadro derecesinin birinci kademesinin üçte biri, açıktan atananlara ise (Köy ve kasaba imamlığı kadrolarına atananlara 146 ncı maddede yazılı minimum vergi aylık tutarından altında olmamak üzere) üçte ikisi verilir. Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle diğer yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır.” ve 2. fıkrasında da; “Ancak, kurum içinden ya da diğer kurumlardan vekalet edenlere vekalet aylığı ödenebilmesi için, vekilin asilde aranan şartları taşıması zorunludur.” kuralı yer almıştır.

Hem, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin, 11/10/2011 tarih ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle eklenen, ilave 9. maddesinin 1. fıkrasında; “Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tarafından almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile bilirkişi jandarma ve bilirkişi erbaşlara, finansal haklar dahilinde yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde yer alan personel arasındaki ücret dengesini temin etmek nedeniyle, en yüksek Devlet memuru aylığına (ilave gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve ödev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ilave ödeme yapılır.” ve 5. fıkrasında da; “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; kurumlarınca bir kadroya kurum içinden veya kurum dışından vekalet ettirilenlere, vekaletin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine istinaden üretilmiş ve bu hususun onayda açıklanmış olması, vekalet görevinin Bakanlar Kurulu kararı ya da ortak karar ile ödev yapılması gereken kadrolar için ilgili bakan, öteki kadrolar için asili atamaya yetkili amir kadar verilmesi, vekalet eden personelin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı rağbette kadrolar için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) taşıması kaydıyla vekalet ettikleri kadro için öngörülen ilave ödemenin asli kadroları için öngörülen ilave ödemeden fazla olması halinde, aradaki fark, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve bu atama aslında yapıldığı sürece ödenir. maddesinde; “Asilde aranan şartlara sahip vekil memur bulunamadığı takdirde, hizmetin aksamadan yürütülebilmesi bakımından herhangi bir şekilde boşalmış veya anlamsız bulunan bir görevin ilk önce varsa yardımcıları yoksa asilde aranan şartlara en yakın personel tarafından tedviren gördürülmesi muhtemel görülmektedir.” ve 3. maddesinde de; “657 sayılı Kanunun vekalet ücreti ödenmesine ilişkin 175 inci maddesine kadar, tedvir dolayısıyla herhangi bir ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.” açıklamasına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Halk iktisadi teşebbüslerinde devir yapan sözleşmeli personelin devir ve yetkileri, nitelikleri, atanma, ilerleme, yükselme, adalet ve yükümlülükleri, finansal ve sosyal hakları ile öteki özlük işleri 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de düzenlenmiş olup; anılan Kararnamede, sözleşmeli personele vekalet görevi verilmesine yönelik kurala yer verilmediği gibi, vekalet ücreti ödenmesine ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesi gereğince, sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde Kararname’de düzenleme bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun uygulanması öngörüldüğünden, sözleşmeli personelin bir görevi vekaleten yürütmek üzere görevlendirilmesi halinde, 657 sayılı Kanun’un vekalete ilişkin kurallarının uygulanması gerektiği kuşkusuzdur.

657 sayılı Kanun’un 86. maddesinde, vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları düzenlenmiş; aynı Kanun’un 174. ve 175. maddelerinde de, vekalet aylığı ödenebilmesi için görevin doğrusu yapılmasının ve vekilin asilde aranan şartları taşımasının zorunlu olduğu belirtilen olup; buna kadar, vekaleten atananlara, bu görevlerin gerçekte icra edilmesi ve asilde aranan şartların taşınması kaydıyla, vekalet aylığı ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur.

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilave 9. maddesinin birinci fıkrasında, akademik personel, askeri personel, memurlar ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ast sözleşmeli personele ilave ödeme verileceği belirtilen; beşinci fıkrasında da vekaleten atananlara, vekalet ettikleri kadro ya da görevler için öngörülen ilave ödeme tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında aldıkları ek ödeme tutarından artı olduğu takdirde, aradaki farkın ödenmesi öngörülmüş; bu ödemenin yapılabilmesi de, esas olarak vekilin asilde aranan şartları taşıması koşuluna bağlanmıştır.

Bu durumda, … Elektrik Yayılma Anonim Şirketi Görevde Artış Yönetmeliği gereğince yapılan değerlendirme sonucunda davacının şeflik görevine atanmak için yaptığı başvurusunun kabul edilerek 26/06/2009 tarihinde yapılacak görevde çoğalma sınavına girmeye adalet kazanması, dolayısıyla davacının asilde aranan şartları taşıması nedeniyle, vekalet görevinden kaynaklanan mali haklardan yararlandırılması gerekirken, huysuz yönde tesis edilen işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme kararında hukuka uyarlama bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1.2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine yerinde yer alan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki …5. İdare Mahkemesinin 30/04/2014 tarih ve E:2013/341, K:2014/693 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Her Tarafta bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık edinmek üzere, 18.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)KARŞI OY :

Dava, Ged….iz Elektrik Anonim Şirketi …İl Müdürlüğü Malzeme Yönetimi ve İkmal Müdürlüğü Ahır ve Araç Gereç Şefliğinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı Cetvele emrindeki sözleşmeli personel statüsünde ahır sorumlusu olarak tahsis yapmakta iken 28/06/2004 tarihinden itibaren taşıma sigorta şefliğini yürütmek üzere vekaleten görevlendirilen halen ahır ve araç gereç şefliğini vekaleten yürüten olarak davacı göre, vekalet ettiği şeflik görevine ilişkin aidat ve tazminat farklarının ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile vekalet görevi sebebiyle ödenmeyen 30.000,00-TL. ücretin hukuki faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinde, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ve alt ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, ödev ve yetkilerini, niteliklerini, atanma, ilerleme, artış, adalet ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenlediği kayıtlı, istihdam şekillerini belirleyen 3. maddesinin (a) bendinde, ekli (I) sayılı cetvelde kadro, unvan ve dereceleri gösterilen personelin aylık ve özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ast olduğu, (c) bendinde, ekli (I) sayılı cetvelin açık havada kalan sözleşmeli personele ödenecek sözleşme ücretinin; esas vergi ile galibiyet ve kıdem ücretleri toplamından oluşacağı, artı çalışma ve öteki ödemelerin düzenlendiği 30. maddesinde ise, sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirli ödemeler dışında herhangi bir ödeme yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki (II) sayılı cetvele ast sözleşmeli personelin ücretlerinin imzalanan kontrat hükümlerinde belirtildiği, maaş dışındaki pozitif egzersiz ve öteki ödemelerin ise benzer Kanun Hükmünde Kararnamenin 30. maddesinde düzenlendiği, vekalet aylığına ilişkin sözleşmede ve Kanun Hükmünde Kararname dahilinde bir düzenleme olmadığı gibi, aksine sözleşme ve Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinde belirtilen ödemeler haricen herhangi bir ödeme yapılamayacağının dobra dobra düzenlendiği görülmektedir.

böylece; davacının temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının yukarıda açıklanmış açıklama ile onanması gerektiği oyu ile bozma yolundaki ekseriyet kararına katılmıyorum.

.

Yoruma kapalı.