Genel Blog

Çocuğu için refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için de bu izni kullanabilir mi?

15

Çocuğu için refakat izni kullanan sözleşmeli personel annesi için de bu izni kullanabilir mi?

Soru: Eşim İstanbul’da kamuda bir eğitim araştırma hastanesinde 657-4/B hemşire olarak ödev yapiyor. 20 Haziranda doğum yapti ve bebeğimizin ayağında tedavi gerektirecek bir rahatsızlık vardı. Süt izninden sonradan gerekli afiyet kurulu raporunu aldık ve 3 ay refakat izni kullandı eşim.

Sorum şu: eşimin annesi 1 ay önce bağırsak kanserinden ameliyat oldu ve şu an iliostomi torbası var. Eşim evde aralıksız bakımını yapiyor enfeksiyon olmamasi için. Eşimin bebeğimiz için aldığımız refakat izninden daha sonra annesi için de bakmakla sorumlu olduğu için 3 ay alabilir mi yasal olarak?

Cevap: Sözleşmeli personele refakat izni verilmesine ilişkin düzenleme; memurlara bu hakkın verilmesinden yaklaşık 7 sene sonra, 14.5.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesine eklenmiştir.

Esasların 9. maddesinin refakat iznine ilişkin son fıkrasında, “Sözleşmeli personelin, bakmakla sorumlu olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek esas, baba, benzeyen ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık durumu kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üstüne üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat nedeniyle müsade verilmesine teşkil edecek sıhhat kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde yaşamsal risk bulunup bulunmadığı, aralıksız ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.” denilmektedir.

Bu hükmün birincil cümlesi 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrası ile benzer ifadeleri içermekte olup, ikinci cümlesi Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Rahatsızlık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10/2 maddesiyle benzerlik göstermektedir.

İzin hakkının verilmesinde memurlar ile sözleşmeli personel arasındaki temel fark memurlar maksimum 6 ay refakat izni kullanabilirken sözleşmeli personel 3 ay süreyle bu izni kullanabilmekte, ikinci bir uzatma imkanınından yararlanamamaktadır. Her iki statü için de verilen iznin koşullarının süre hariç benzer olduğu dikkate alındığında kararsızlık içeren durumlarda memurlar için yapılan tatbik emsal alınabilecektir. Söz konusu Yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, aynı kişiyle ilgili olarak benzer dönemde birden fazla memurun refakat izni kullanamayacağı, benzer birey ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresinin altı ayı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün mefhumu muhalifinden personelin müsade kapsamındaki farklı bir yakını bu izni kullanabileceği sonucu çıkmaktadır. İzin verilebilmesi için kapsamdaki yakınların bakmakla yükümlü olunan kişiler zarfında olmasına da gerek bulunmamakta, refakat edilmediği takdirde yaşamsal tehlikenin bulunması tatmin edici kabul edilmektedir.

Nitekim mülga Devlet Personel Başkanlığı 11.5.2011 tarihli ve 6445 sayılı yazısında, bir yakını için azami zaman kadar refakat izni kullanan Devlet memuruna diğer bir yakını için de maddede aranan şartları taşıması halinde refakat izni verilebileceği belirtilmiştir.

neticede, çocuğunun afiyet problemi nedeniyle üç ay süreli refakat izni kullanan sözleşmeli personele; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesinin son fıkrasında aranan şartları taşıması halinde, annesinin rahatsızlığına ast olarak her tarafta üç avuç içi kadar refakat izni verilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi? başlıklı makalemizde kit'lerde 3 yıl, kit'lerde 3 yıl istisna ve kit'lerde 3 yıl şartı hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.