Genel Blog

Cuma Günü Salavat Getirmenin Fazileti

155

Cuma Günü Salavat Getirmenin Fazileti

Sefir (s.a.v.) Efendimize Cuma günü salavat getirmenin birçok fazileti vardır. Haddinden Fazla salevât-ı şerîfe haberdar etmek, Rasûlullah (s.a.v.) Efendimize duyulan muhabbetin büyüklüğüne alâmettir.

Kur’ân ve hadislerin ışığında okuyabileceğiniz salavât-ı şerîfeler:

KUR’ÂN’DA SALÂVAT-I ŞERİFE

Cenâb-ı Hak şöyle buyurur:

“Şüphesiz kim Cenabıhak ve melekleri, Sefir’e çokça salât ederler. Ey mü’minler, siz üstelik O’na salevât getirin ve parçalanmamış tıpkı teslîmiyetle selâm verin!” (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilemediği melekleri, Delege Efendimiz’e kesiksiz salât etmektedirler. o hâlde tığ dahi hayatımızın seçme ânında dâimâ Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’i hatırlamalı, O’na birlik mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz.

DUADA HANGI KADAR SALÂVAT GETİRMELİYİZ?

Übey bin Kâ‘b -radıyallâhu anh- şöyle anlatır:

Sefir -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e:

“–Yâ Rasûlâllah! Ben Siz’e haddinden fazla salevât-ı şerîfe getiriyorum. Acep bunu hangi büyüklüğünde yapmam gerekir?” diye sordum.

“–Dilediğin kadar.” buyurdular.

“–Duâlarımın dörtte birini salevât-ı şerîfeye ayırsam akıllıca tamam mu?” diyerek sordum.

“–Dilediğin kadarını ayır. Amma elan aşkın zaman ayırırsan senin amacıyla gür olur.” buyurdular.

“–Öyleyse duâmın yarısını salevât-ı şerîfeye ayırayım!” dedim.

“–Dilediğin kadar yap. Amma daha çok devir ayırırsan senin amacıyla oflaz olur.” buyurdular. Ben esasen:

“–Şu hâlde üçte ikisi kâfi mi?” diyerek sordum.

“–İstediğin kadar. Ama artırırsan senin amacıyla yavuz evet.” buyurdular.

“–O Hâlde duâya ayırdığım zamanın hepsinde Sana salevât-ı şerîfe getirsem kuşkusuz evet?” deyince:

“–O takdirde Allah Teâlâ, acun ve âhirete âit hep arzularını ihsân eyler ve günahlarını bağışlar!” buyurdular. (Tirmizî, Kıyâmet, 23/2457; Hâkim, II, 457/3578; Beyhakî, Şuab, III, 85/1418; Abdurrazzâk, II, 214)

Salât ü selâm o büyüklüğünde mühimdir ki Tanrı Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bizzat kendisi bile peygamberlik makâmına salât ü selâmda bulunmuştur. Bunu, Cenâb-ı Hakk’ın emrini yerine beyan etmek ve ümmetine örnek olmak üzere yapmıştır.[1]

Benzeri mü’min, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salât ve selâm ederse Cenabıhak Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ona henüz güzeliyle[2] cevap verir. Bu de benzeri mü’mine mükâfât adına kâfi. Zira Sefir Efendimiz’mağara duâsı Türe katında makbûldür, reddedilmez.

CUMA GÜNÜ SALÂVAT GETİRMENİN ÖNEMİ

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

“Ayrımsız kimesne bana salât ü selâm getirdiği zaman, onun selâmına değer vermem üzere Allah Teâlâ rûhumu iâde haysiyet.” (Ebû Dâvûd, Menâsik, 96)

“Kim kabrimin yanında bana salât ederse ben onu işitirim. Ki dahi uzaktan salât ederse o bana ulaştırılır.” (Beyhakî, Şuab, II, 215)

CUMA HASET NAMAZLAR GETİRMENİN FAZİLETİ

Hassaten cuma namazi günü salât ü selâm ile andırmak, haddinden fazla fazîletli bir ibadettir.

Ebu’d-Derdâ -radıyallâhu anh- anlatıyor:

Tıpkısı periyot Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Cuma haset bana çok salevât getirin! Çünkü o dönem, meleklerin hazır ve şâhid olduğu bir gündür.[3] O çağ tıpkı emanet bana salât ettiğinde onun salâtı mutlakâ bana sunu edilir. Salevât getirmeyi bırakıncaya kadar bu buut böyle devam fehamet.” buyurdular. Ego:

“–Vefâtınızdan sonraları birlikte mı?” diye niteleyerek sordum. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“–Olur, vefâtımdan sonra da! Cenabıhak Teâlâ peygamberlerin vücutlarını yemeyi yeryüzüne yasak kılmıştır. Allâh’ın Nebîsi hayattadır ve dâimâ rızıklandırılır.” buyurdular. (İbn-i Mâce, Cenâiz, 65. Bkz. Ebû Dâvûd, Salât 201/1047, Vitir 26)

Hazret-i Yüce -radıyallâhu anh- bu hususta şöyle demiştir:

“Gelişigüzel ki cuma namazi haset Peygamberimiz’e defalarca salevât getirirse kıyâmet haset mahşer hesabına yüzü haddinden fazla iyice ve berrak adına sağlık. İnsanlar gıptayla, «Bu zât acaba hangi ameli işliyordu?» diye niteleyerek birbirlerine sorarlar.” (Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, III, 212)

ÇOKÇA NAMAZLAR GETİRMENİN ÖNEMİ

Çok salevât-ı şerîfe vermek, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e mahsus muhabbetin büyüklüğüne alâmettir. Bu birlikte kişiyi neticede Allah Rasûlü’hangi yaklaştırır. Bihakkın hadîs-i şerîfte:

“Kıyâmet gününde insanların bana en yakın olanı, bana sunu çok salât ü selâm getirendir.” buyrulmuştur. (Tirmizî, Vitir, 21/484)

Cenâb-ı Hak, salât ü selâm getirenlerden râzı olur ve onlara anca nazik lûtuf ve ihsanlarda bulunur kim târifi türlü değildir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bir defa salât edene, Allah Teâlâ on mezuniyet rahim boy bos,[4] on hatâsını siler ve mertebesini on aşama yükseltir.[5] Cebrâîl -aleyhisselâm- da hele salevât getirenin günahlarının affedilmesi için on defa istiğfâr değer, bir defa selâm gönderene da on nöbet selâm paha.[6]

SALAVATÜ SELAM GETİRMEK GÜNAHLARI YOK KIYMET

Cenâb-ı Doğruluk, bütün insanlığa yağmur kendisine bağış ettiği Habîb-i Ekrem’ine alın bîgâne kalmamıza râzı imkânsız. Bu sebeple Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e salât ü selâm getirme hususunda nekeslik edenler, Behişt’in yolunu şaşırırlar.7 Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuşlardır:

“Bir topluluk tıpkı mecliste oturur da orada Tanrı Teâlâ Hazretleri’ni zikretmez ve Delege’lerine salevât getirmezlerse, bu yaptıkları büyük tıpkı noksanlıktır ve kendileri için kötü bir hasret ve nedâmet sebebi olur, tıpkısı zamanda Allah vasıtasıyla bir cezâyı dahi adalet etmiş olurlar. Artık Tanrı Teâlâ dilerse onlara azâb boy bos, dilerse affetme porte.” (Tirmizî, Deavât, 8/3380)

Hazret-i Ebû Bekir Sıddîk -radıyallâhu anh- şöyle buyurur:

“Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e (ihlâsla) salevât anlatmak; günahları, suyun ateşi söndürmesinden daha çabuk bulunmayan kırat. Ona (muhabbetle) selâm alaşağı etmek, dokuz canlı çok köle âzâd etmekten daha fazîletlidir. Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’i sakinleşmek ise canların özünden ve Cenabıhak uğrunda tığ vurmaktan daha üstündür.” (Hatîb umum-Bağdâdî, Târihu Bağdâd, Beyrut 1422, VIII, 39)

DİPNOTLAR 1 Bkz. Buhârî, İsti’zân, 28; Ebû Dâvûd, Salât, 18/465; Tirmizî, Salât, 117/314; İbn-i Mâce, Mesâcid, 13. 2 Bkz. genişlik-Nisâ, 86. 3 Şârihler, meleklerin cuma gününe şâhit olmasını şöyle îzah ederler: Cuma Namazı haset melaike gelir, mescidlerin kapılarında durur ve gelenleri evleviyet sırasına göre yazarlar. Namaz kılanlarla musâfaha porte ve onlar amacıyla istiğfarda bulunurlar. Mü’minlerin gayrı amellerine üstelik şâhitlik ederler. 4 Bkz. Tirmizî, Vitir, 21/485. Ayrıca bkz. Müslim, Salât, 70; Ebû Dâvûd, Vitir Namazı, 26/1530; Nesâî, Ezân, 37/676. 5 Bkz. Nesâî, Sehv, 55/1290. 6 Bkz. Nesâî, Sehv, 55/1293. 7 Bkz. İbn-i Mâce, İkâmet, 25.

Temel: Osman Nuri Topbaş, Değerli Nöbet, Erkam Yayınları

NAMAZLAR NASIL GETİRİLİR?

NAMAZ-U ESENLEME NASIL GETİRİLİR

Yoruma kapalı.