Genel Blog

Danıştay’dan sağlık personelinin üst öğrenimine dair önemli karar!

12

Danıştay'dan sağlık personelinin üst öğrenimine dair önemli karar!

Dava konusu olayda, Hemşire olarak tayin yapan ilgili memur “Tıbbi Laboratuvar” programını bitirdiği için intibakı yapılarak, zam ve tazminatları 2010 yılına kadar ön lisans düzeyinde ödenmiştir. Bu tarihten sonradan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı doğrultusunda, ebe, hemşire ve sağlık durumu memuru kadrosunda çalışanlar için bitirdiği programın üst öğrenim sayılmaması gerekçesiyle zam ve tazminatları bitmiş lise düzeyinde ödenmeye başlanmıştır.

böylece, ilgili kişinin yöneticilik mahkemesi açtığı dava sonucunda, birincil derece mahkemesi Tıbbi Laboratuvar programının hemşirelik mesleği için üst öğrenim sayılmaması yönündeki karardan ötürü yapılan idarenin işlemini hukuka yerinde bulmuştur.

Danıştay Onikinci Dairesi ise,

-YÖK göre üniversitelerin afiyet meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin hemşire, ebe ve sağlık durumu memurluğunun bir üst öğrenimi olmadığına dair işlemin iptali yolunda bahşedilen Danıştay 8. Dairesi’nin aldığı kararın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 16/02/2017 tarih ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onandığını,

-Danıştay Onbirinci Dairesince görülmekte olan diğer bir davada, Sağlıkta Lisans bitirme hakkı bahşedilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için üst öğrenim olup olmadığından ziyade tamamlanan lisans öğreniminin sağlık hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve böylece sıhhat teknikeri unvanı alan önlisans programlarının da ortaöğretim sıhhat hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına karar verildiği,

Bu durumda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun kapsamında, hemşire olarak devir yapan davacının mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu,

Gerekçeleriyle İdare Mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

DANIŞTAY

12. DAİRE

E. 2018/8098

K. 2019/1769

T. 12.3.2019

İSTEMİN KONUSU : Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

KAPAT X

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ: Sıhhat Hizmetleri ve Muavin Sıhhat Hizmetleri sınıfında hemşire olarak tahsis yapan davacının, mezun olduğu Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünün mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşıldığından davanın reddi yolunda verilen duruşma kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Muayene Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten daha sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE :

MADDİ OLAY :

…….. Devlet Hastahanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadrolu Hemşire olarak tayin yapmakta iken 16/08/2007 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi Sıhhat Hizmetleri Iş Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından mezun olan davacının intibakı yapılarak zam ve tazminatları 2010 yılının Ocak ayına değin önlisans düzeyi üzerinden ödenmeye başlanmış, 2010 tarihli Yüksek Öğrenim Yürütme Kurulu kararı uyarınca bitirdiği bölümün ebe, hemşire ve sağlık memuru kadrosunda çalışanlar için üst öğrenim sayılmadığına karar verildiği gerekçesiyle, 2010/Ocak ayından itibaren yararlanmakta olduğu zam ve tazminatlarının lise düzeyinden ödenmesi üzerine ücret ve ilave ödemelerinin önlisans düzeyi üzerinden ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin 23/11/2010 tarihli işlemin iptali ve mahrum kalınan finansal hakların ödenmesi istemiyle bakılmakta olan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. maddesinin “II. Tazminatlar” başlıklı fıkrasında, görevin siklet, sorumluluk ve niteliği, devir yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun’da belirtilmiş en yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler zarfında tazminat olarak ödeneceği, benzer fıkranın “A.Özel Hizmet Tazminatı” Bölümü içinde yer alan ( b ) bendinde ise, sıhhat hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının başlıca alınacağı belirtilmiştir.

05/05/2006 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlanarak 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4. fıkrasının ( e ) bendinde de, kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimi bitirenlere, cetvellerde keza açıklanmış istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri ( mesleki üstteki öğrenimleri ) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üstteki öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin (b) bendinde, aynı iş ve bilim dallarında, eğitimöğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, metod, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerleme esasları bakımından eşdeğer olması ve öğrenimden sonra kazanılan unvanların benzer ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üstüne Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer alan yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde, özel hizmet tazminatı ve yan ödeme zammı ödenecek sağlık durumu personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yükseköğrenim görmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20/11/2007 tarih ve 31376 Sayılı işlemi ile üniversitelerin afiyet meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin hemşire, ebe ve sağlık memurluğunun bir üstteki öğrenimi olmadığına karar verilmiş ise de, bu işlemin iptali yolunda bahşedilen Danıştay 8. Dairesi’nin 26/05/2014 tarih ve E:2010/2739; K:2014/4194 Sayılı kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 16/02/2017 tarih ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onanmıştır.

öte taraftan, Danıştay Onbirinci Dairesince, 09/01/2018 tarih ve E:2016/4325 Sayılı ara kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan, Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Tıbbi Laboratuvar” bölümünün, 657 Sayılı Kanun’un dahilinde “Sağlık Durumu Hizmetleri ve Muavin Sıhhat Hizmetleri Sınıfı”nda tahsis yapanlar için üstteki öğrenim olup olmadığının sorulması üstüne anılan Başkanlığın 19/02/2018 tarihli ve E.12755 Sayılı cevabi yazısında, Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan “Tıbbi Laboratuvar” programının “Teknik Programlar Bölümü” bünyesinde yer aldığı ve mezunlarının “Sağlık Durumu Teknikeri” unvanını kullanmakta olduğu, 13/04/2017 tarih ve 2017/14 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararında; Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 tarihli ve 2334 Sayılı yazısındaki “Teknik ve Sıhhat Hizmetleri Sınıfı’nda bulunan personelin laf konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üstteki öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, ‘bitirilen üst öğrenimin kadro görevi ile ilgili olması’, ‘kurumun görev alanı ile ilgili olması’ ya da ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve birim bazında devamı mahiyetinde bir üst öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına gerek bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği” konusundaki görüşü dikkate alınarak; Sağlıkta Lisans tamamlama hakkı bahşedilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için üstteki öğrenim olup olmadığından ziyade tamamlanan lisans öğreniminin sağlık durumu hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve böylece sağlık durumu teknikeri unvanı bölge önlisans programlarının da ortaöğretim sağlık durumu hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bu durumda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun kapsamında, hemşire olarak tahsis yapan davacının mezun olduğu …..Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşılmakta olup, aksi yöndeki görüşle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolunda verilen duruşma kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Tekrar bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un ( Geçici 8. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın beyanat tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

.

Bir önceki yazımız olan Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu? başlıklı makalemizde askerlik sebebiyle işten ayrılma, askerlik sebebiyle işten ayrılma dilekçesi ve askerlik sebebiyle işten ayrılma ihbar süresi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.