Genel Blog

Dış Ticaret

39

Dış Ticaret

Dış ticaret, ulusal sınırların ötesine, öteki ülkelere mahsul / hizmet satış ya da olmak anlamına kazanç. Yurtiçi ticarete oranla fazla bambaşka ve çeşitli disiplinlerin bir arada ve aynı anda çalıştığı bir sistemdir.Yurtdışından mahsul almaya ithalat, yurtdışına satış yapmaya ise ihracat denir. Döviz kazandırıcı etkisi ve kalkınmaya olan katkısı dolayısıyla ihracat tüm devletler kadar desteklenir, ithalat ise farklı alanlara yönlendirilmiş önlemlerle sınırlandırılmaya çalışılır. Devletlerin bu dengeyi gözetmek için aldıkları önlemler ve hareket planları bütününe Dış Ticaret Politikası denir. Dış ticaret politikaları gereğince ithalat her ne dek istenmese de ana konular yüzünden ithalat mecburi hale gelebilmektedir.Üretim için kullanılması gereken benzeri mamul / hammaddenin yurtiçinde mevcut olmaması ya da fazla fiyatı yüksek olması, işçilik ve öteki hukuki giderlerin üretimi daha maliyetli hale getirmesi, teknolojik yetersizlikler yüzünden üretim yapılamaması gibi durumlarda, ithalat yapması gerekli ışık halkası gelir.İhracat ayağına gelirsek, ihracat yapacak olanların bazı avantajları olacaktır. İhracat bir uçtan bir uca, yoğun ve etkili olarak çalışan devlet teşvik ve yardımlarından muamele etmek mümkün olur. KDV indirimi öncelikle ulaşmak üzere, çeşitli aidat ve harçlardan muafsınızdır. İhracat yapıyorsanız, daha uygun koşullarda finansman sağlarsınız. Üreticiler için imal kapasitesini arttırma veya mevcut dingin kapasiteyi işler duruma getirmek mümkündür ve bu şekilde birim üretim maliyetleri ve ek olarak lokal pazara olan bağımlılık azalır.Ama madalyonun bir diğer yüzü vardır. İhracatın her meslek kolunda olduğu gibi bazı riskleri bulunur. Bunların başında herif riski gelir. Alıcının finansal yapısı veya mesafeden kaynaklanabilecek sorunlar ihracatın en temel risklerinden biridir. aynı zamanda ülke politikaları ihracat yapan için tartma arz eder. Çünkü ülkelerin içinde bulundukları ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar ticareti aracısız olarak etkiler.  Dış ticarette uyarı edilmesi gerekenler Dış ticaret dediğimizde aklımıza öncelikle ihracat gelmektedir. Hem ihracat, devletler tarafından da özendirme edilirler. Lakin işin diğer taraftan ithalat ayağı vardır.  Birtakım teferruat hem ithalat ayrıca de ihracat için geçerlidir.  Söze bu esas faktörlerden bahsederek başlatmak isterim. Dış ticaret, pazarlama, satış, fiyatlama gibi ticari uzmanlık alanları ile lojistik, kambiyo, bankacılık düzenlemeleri, ödenti ve muhasebe, devlet teşvikleri ve gümrük mevzuatı gibi bir fazla bambaşka disiplinin bir arada çalışması gereken bir sistemler bütünüdür. Dolayısıyla bir kişinin bunların hepsinde uzman olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum. Özellikle de gümrük işlemlerinde yapılabilecek çok basit hataların fazla önemli yaptırımlarla sonuçlanması ihtimali vardır. Dolayısıyla dış ticaret yapmak isteyenlere öncelikli önerim konunun uzmanı bir gümrükçü ve lojistik firması ile anlaşmaları yönünde olacaktır. Gümrük ve taşıma kısmı bu şekilde çözümlendikten daha sonra işyeri içinde bu operasyonu koordine edecek donanımlı bir personel istihdam edilmelidir. Bu adımlar atıldığı taktirde zaten konusunda uzman olan ve sürekli bu işleri yapmakta olan kişilerle yola çıkılmış olacağından enerjinizi  pazar araştırması, pazarlama, satmak gibi noktalara yönlendirebilirsiniz. İthalat için ithal edilecek ürünün mevzuata uygunluğu ve fiyatlamasına, nakliye ve gümrükleme işlemlerinin de hesaba katılarak belirlenmesine dikkat edilmelidir. bunun dışında satıcıdan istenilecek arşiv arasında gözetim sertifikası mutlaka istenilmeli ve ödeme şekli denetleme edilmelidir. Bilhassa de ilk olarak çalışılan tedarikçilerle peşin ödeme biçiminde anlaşılmamalı, mümkünse mülk mukabili yapılmalıdır. Kimi süre tedarikçi bunu kabul etmeyebilir. Bu durumda akreditifli ödeme şekli seçim edilebilir. Tabii bunların hepsi maliyeti arttıran unsurlardır. İhracat birazcık daha teferruatlıdır, çünkü devlet göre özendirme edilmekte, KDV iadesi ilk kez varmak üzere bir fazla fayda sağlamaktadır.  İhracatta uyarı edilmesi gerekenleri ise şöyle özetleyebiliriz. Ilk Kez iyi bir pazar araştırması yapılmalıdır. Pazar araştırması sonucu, belirlenen ülkenin mevzuatı, ticaret yaparken en fazla uyarı edilmesi gerekenlerin başında gelir. Arkasından fiyat çalışması yapmanız gerekir. Burada ödeme ve teslim şekilleri önem talep eder. Mümkünse peşin ihracat seçim etmenizi öğüt ederim. Mal mukabili ödeme, çoğunlukla ihracatçılar için en riskli yöntemdir. böylece birincil kere çalışılan alıcılarla bu şekilde çalışmayın. Bunun yerine kredi mektubu seçim etmeye uyarı edin.  Dış ticarette lojistik tarafına bakacak olursak, teslim şekilleri de önemlidir. Dış ticarette bir diğer nokta ise devlet teşvikleri ve hibeleridir. İmalatçı ihracatçılar için devletin teşvik ve hibe imkanlarına başvurarak, finans maliyetinizi azaltabilir, ek finansman sağlayabilirsiniz. Özellikle yurtdışında markalaşma, AR-GE çalışmaları için uygulanan teşvikler, yatırım teşvik belgesi ve dahilde işleme rejiminden faydalanabilirsiniz. Bunu en kolay şöyle açıklayabilir.  Örneğin Türkiye?de bir telefon ürettiğimizi düşünelim. Ardından başka bir ülkeye satacağız, yani ihraç edeceğiz. Bu telefonu ülkemizde üretmiş olsak da içerisindeki bir takım parçalar ithal olabilir. Bu durumda, usul gereği telefonun içerisindeki bu parçalar da keza vergilendirilir. Fakat böyle bir durumda maliyetler de artar. Ama siz, telefonu kendi üretmediğiniz parçalarla, örneğin belleği Çin?den ithal etseniz de, bu parçaları yeni bir mahsul ortaya ayarlamak için bir araya getirdiğinizden, her türlü ithalat vergisinden ve KDV?den muaf tutulursunuz. Dolayısıyla ticaret yaparken bu gibi konuları da araştırmanız yararınıza olacaktır.  İhracat türleriDış ticarette, milli sınırların dışına mülk veya hizmet satışına ihracat denir. İhracat türlerini şu şekilde özetleyebiliriz. En sık yapılan ihracat, normal yönetmelik çerçevesinde yapılan ve belirli bir özellik talep etmeyen ihracat, bildiğimiz ihracattır. Ancak bunların dışarıda, ihracatın bazı koşullara bağlı olarak, bedelsiz, kayda tabi, izne bağlı gibi türleri bulunur.Kayda emrindeki ihracat, Türk menşeili ürünlere kotalar, çeşitli sınırlandırmalar veya yasaklar koyanülkelere yapılması söz konusu ihracatın, bu sınırlamalara karşısında ne durumda olduğunu tespit yapabilmek için yapılan işlemlerdir. Kayda ast ihracatta, en bilinen gelecek sektör tekstildir. İhracat yapılan ülke, kendi imalatçısını korumak için kota koyarak önlem alır. Bedelsiz ihracat ise, bedeli, yürürlükteki kambiyo mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekliolmaksızın yurtdışına kesin olarak yapılan mülk çıkışlarıdır. Herhangi bir parasal antre çıkış bulunmaz.  Numune mahsul, katalog, dilekçe kılavuzları, garanti dahilinde gönderilen yerine koyma parçalar bedelsiz ihracata örnek olabilir. Geçici ithalatta, fuar katılımı gibi durumlar için fuar boyunca kullanılmak üzere ihraç edilen ürünler, fuar bitiminde her yerde yurda getirilir. Buna da geçici ithalat denir.Bir diğer ihracat türü izne alt ihracattır. Burada, ihracı milletlerarası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair yönetmelik gereğince belli bir mercinin ön iznine alt malların ihracatında söz konusu olur. Konsinye ihracatta da ilk etapta para gelmez. İhracat bedelsiz olarak gerçekleşir. Ama tip malı satıp mal bedelini tahsil ettikten daha sonra ihracat bedelini gönderir.Transit ticarette, mülk Türkiye gümrük sınırlarına girmeksizin ve/ya da bir ülkeden tamamen bir başka ülkeye gönderilir.Bağlı muamele ya da takasta ihraç edilen malın tümüne ya da bir bölümüne karşılık mal alındığı bir ticaret şeklidir. Bunu barter ya da değiş tokuş olarak da adlandırabiliriz.Dolaylı offset ise takasın, yani takas yapılan mamulün birbiri ile ilişkili olduğu durumlarda ortaya çıkar. Üretilen malın veya verilen hizmetin bedelinin farklı alanlara yönlendirilmiş ihraç ürünleriyle karşılanmasıdır. İthalat türleriDış ticarette ulusal sınırların dışından mülk ve hizmet alımına ithalat denir. İthalatın ayrı çeşitleri bulunur. En sık yapılan ithalat, sıradan yönetmelik çerçevesinde yapılan ve belirli bir nitelik talep etmeyen ithalat, yani bildiğimiz ithalattır. Ancak bunların haricen, ithalatın bazı şartlı olarak, izne tabi, geçici, bedelsiz ve teşvikli edinmek üzere öbür türleri de bulunur. İzne ast ithalat, geçici ithalat ve ithalatı ilgili yönetmelik gereği ön izne emrindeki eşyaların ithalatı olarak ikiye ayrılır. Geçici ithalat, teknolojik yetersizlikler, ham madde eksikliği vb. nedenlerle ülkede üretilemeyen ya da monte edilemeyen parçaların, yurtdışına gönderilerek, yani ihraç edilerek orada işlem görüp yurda geri gelmesi, yani ithal edilmesidir.İthalatı ile ilgili mevzuat gereği izne tabi eşyalar ise, değişik ilaçlar, ateşli silahlar, kimyevi maddeler başta edinmek üzere, izin alınması gerekli ürünlerin ithalatıdır.Teşvikli ithalat, yatırım özendirme sistemi veya dahilde işleme rejimi çerçevesinde, ihracat taahhütlü üretim için, tüm ya da bir takım vergilerden muaf tutulan ithalattır. Mesela Türkiye?de bir telefon ürettiğimizi düşünelim. Ardındaki başka bir ülkeye satacağız, yani ihraç edeceğiz. Bu telefonu ülkemizde üretmiş olsak da içerisindeki bazı parçalar ithal olabilir. Bu durumda, usul gereği telefonun içerisindeki bu parçalar da keza vergilendirilir. Ama böyle bir durumda maliyetler de artar. Diğer bir deyişle, ticari gelir sağlama amacı olmayan ürünlerin ithalatıdır. Mesela bireysel tatbik için alınan herhangi bir elektronik eşya, gereklilik olan bir hap vb. ürünler, bedelsiz ithalattır. Uzun zaman yurtdışında yaşadıktan sonra, ülkeye dönecekseniz, kişisel eşyalarınızı, arabanızı, kullandığınız buzdolabınızı veya kitaplarınızı ülkenize bedelsiz olarak getirebilirsiniz. Dış ticaret nedir? Dış ticaret yaparken nelere uyarı etmeliyiz? İhracat türleri nelerdir? İthalat ihracat firması nasıl kurulur? İthalat çeşitleri nelerdir?.Bir önceki yazımız olan Matematik İşlemleri Hakkında Sık Sorulanlar başlıklı makalemizde bölme işlemi, çarpma ve matematik hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.