Genel Blog

Ensar ve Muhacirler Arasındaki Kardeşlik

160

Ensar ve Muhacirler Arasındaki Kardeşlik

Ayrıntı nedir? Ilim kelimesi hangi fehim gelmektedir? Ayrıntı kelimesine benzer cümleler…

Tafsilat: Etraflıca meşruhat, açıklamalar, teferruat, teferruat anlamlarına gelmektdir.

TAFSİLAT KELİMESİNE DENK CÜMLELER

İnkâr, zihnî ve düşünsel faâliyet ile kalbî hassâsiyetin bozulduğu yerde başlar. Yani mezhep ve kalbi, fıtrat için akva olan aynı şahsın küfre sürüklenmesi benzer değildir. Eğer sövme âleminde gözünü açmış tıpkı kimse ise, küfürden kurtulma ihtimâli çok yüksektir. Buna analog adına Hazret-i İbrahim’mağara müşrik ayrımsız yakınlarda doğup büyümesine rağmen iyice aklî ve kalbî kâbiliyetleriyle Tanrı Teâlâ’nın erinç ve birliğini bulması, Seviye’ân-ı Kerîm’da tafsîlâtlı benzeri şekilde beyan buyrulur.

*****

Muhabbetin şartı ve önce meyvesi, sevileni unutmamak; ona sanki, fiilde, hâlde ve fikirde muvâfakat etmektir. Peygamber Efendimiz’mağara muhabbetiyle dolu tıpkısı kalbe sâhip olabilmek üzere; evveliyetle O’nun sünnet-i seniyyesini bilcümle tafsîlâtıyla öğrenip bunları nazik tıpkısı tâzîm ve ihtisas derinliği içre tavır ve davranışlara yansıtmak îcâb valör.

*****

Hicrî 1039 senesinde Kâbe büyük tıpkısı baskın netîcesinde yıkılmıştı. Baştan inşâ edildiği esnâda orada bulunan İmâm İbn-i Allân ahali-Mekkî, inşaatın safhalarını izleyerek tafsîlâtıyla kaydetmiş ve Hacer-i Esved hakkında şunları söylemiştir:

“Hacer-i Esved’mağara Kâbe zarfında mestur kalan kısmının rengi Makâm-ı İbrâhîm kadar beyazdır…”

Yoruma kapalı.