Genel Blog

Farklı hastalık için yeniden refakat izni kullanabilir miyim?

14

Farklı hastalık için yeniden refakat izni kullanabilir miyim?
Soru: 657 sayılı Kanun 4/B’ye tabii 3+1 olarak 2018/5 sıhhat bakanlığı atamasıyla atanmış duyumsuzlaşma teknikeriyim. Annemin rahatsızlığı nedeniyle 31 Ağustosta (C79.5 Kemik kemik iliği sekonder malign neoplazmı tanısıyla) 3 ay refakat izni aldım. sonradan 30 Kasım da (C16.9 mide malign neoplazmı tanısıyla) 3 ay daha refakat izni aldım. Annemin hala bakıma ihtiyaci var. Farkli tanilarla rapor girildiği icin 3 ay daha C16.9 tanisiyla refakat izni alabilir miyim?

Cevap: 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamındaki 3 artı 1 olarak da aşina sözleşmeli sıhhat personeli Bakanlık ve emrindeki kuruluşlarında, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve başta personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası dahilinde istihdam edilmektedir. Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık durumu personeli 45/A maddesi ile birlikte 4/B mevzuatına da tabidir.

Sözleşmeli personele refakat izni verilmesine ilişkin düzenleme; memurlara bu hakkın verilmesinden takriben 7 yıl daha sonra, 14.5.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 9. maddesine eklenmiştir.

Esasların 9. maddesinin refakat iznine ilişkin son fıkrasında, “Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu ya da sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, benzeşen ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi ya da tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin afiyet kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üstüne üç aya dek ücretli müsade verilir. Refakat sebebiyle müsade verilmesine esas teşkil edecek sağlık durumu kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde yaşamsal tehlike bulunup bulunmadığı, kesintisiz ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.” denilmektedir.

Bu hükmün ilk cümlesi 657 sayılı Kanunun 105. maddesinin son fıkrası ile benzer ifadeleri içermekte olup, ikinci cümlesi Devlet Memurlarına Verilecek Rahatsızlık Raporları İle Rahatsızlık ve Refakat İznine İlişkin Yöntem ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10/2 maddesiyle benzerlik göstermektedir. İzin hakkının verilmesinde memurlar ile sözleşmeli personel arasındaki esas ayrım memurlar maksimum 6 ay refakat izni kullanabilirken sözleşmeli personel 3 ay süreyle bu izni kullanabilmekte, ikinci bir uzama imkanınından yararlanamamaktadır. Her iki statü için de verilen iznin koşullarının süre hariç benzer olduğu dikkate alındığında bocalama taşıyan durumlarda memurlar için yapılan uygulama emsal alınabilecektir. Laf konusu Yönetmeliğin 10. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında, aynı kişiyle ilgili olarak aynı dönemde birden pozitif memurun refakat izni kullanamayacağı, benzer kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilecek refakat izninin toplam süresinin altı ayı geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu hükmün mefhumu muhalifinden personelin müsade kapsamındaki bambaşka bir olgu için bu izni kullanabileceği sonucu çıkmaktadır.

neticede, sözleşmeli personelin yakınının bir hastalığına tabi olarak kullanabileceği azami refakat izni süresinin üç ay olduğunu, bu vakit sonunda hastalığın devam ediyor olduğu takdirde izin süresinin uzatılamayacağını, aynı yakınının farklı bir hastalığı için tekrar refakat izni kullanabileceğini, fakat üç aylık refakat izni sonrası aynı rahatsızlık tanısına emrindeki olarak her tarafta refakat izni kullanılmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar başlıklı makalemizde danıştay, danistay 10. dairesi ve muayenehane hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.