Genel Blog

Hayra Delalet Eden Onu Yapan Gibidir

166

İçindekiler

Hayra Delalet Eden Onu Yapan Gibidir

Salat kılarken bildirme çok okunan sureler nelerdir? Salat surelerinin okunuşu, namaz surelerinin anlamı, namaz surelerinin sırası ile okunuşu.

Namaz sureleri:

Fatiha Suresi Ayet-umum Kürsi Fil Suresi Kureyş Suresi Maun Suresi Kevser Suresi Kafirun Suresi Nasr Suresi Tebbet Suresi İhlâs Suresi Felak Suresi Nas Suresi

FATİHA SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Ince bilgelik amacıyla tıklayınız)

Fatiha Suresinin Arapçası:


Fatiha Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Elhamdülillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’acıma. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine sunma’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”

Fatiha Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Tanrı’ın adıyla.

Hamd (övgü ve övülme), âlemlerin Rabbi Tanrı’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ukubet gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Fakat sana kulluk ederiz ve bekâr senden imdat umarız. Bize akıllıca yolu göster. Kendilerine ihsan ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.”

Fatiha Suresi Dinle

FİL SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Etraflı hikmet üzere tıklayınız)

Fil Suresinin Arapçası:

Fil Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Yara tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Üzücü yec’şike keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

Fil Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Cenabıhak’ın adıyla.

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların keder planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine derinti güruh kuşlar gönderdi. O kuşlar, onların üzerlerine cerbezeli tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylecene Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.”

Fil Sûresi Dinle

KUREYŞ SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Uzun hikmet üzere tıklayınız)

Kureyş Suresinin Arapçası:

Kureyş Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî ten’amehum min cû’mağara ve âmenehum min havf.”

Kureyş Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Kureyş’e kolaylaştırıldığı, olur, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her tür korkudan tehlikesiz kılan şu evin Rabbine kol etsinler.”

Kureyş Sûresi Dinle

MAUN SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Ayrıntılı hikmet için tıklayınız)

Maun Suresinin Arapçası:


Maun Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.”

Akaju Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar; Yoksulu doyurmaya teşvik etmez; Yazıklar olsun o namaz kılanlara kim, onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar çalım yapanlardır; hayra birlikte müşkül olurlar.”

Mâun Sûresi Dinle

KEVSER SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Mufassal hikmet amacıyla tıklayınız)

Kevser Suresinin Arabi:


Kevser Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”

Kevser Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Cenabıhak’ın adıyla.

(Resûlüm!) Nasıl biz sana Kevser’i verdik. Deminden sen Rabbine devriye vücut ve kurban kes. Esas sonu kesik olan, bittabi sana tehlike besleyendir.”

Kevser Sûresi Dinle

KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Teferruatlı vukuf için tıklayınız)

Kafirun Suresinin Arapçası:

Kafirun Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.”

Kafirun Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

(Resûlüm!) Dahi kim: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz. Ben dahi sizin taptıklarınıza katiyen tapacak değilim. Evet, siz bile benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim dahi banadır.”

Kâfirûn Sûresi Dinle

NASR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Tafsilatlı bilgelik amacıyla tıklayınız)

Nasr Suresinin Arapçası:

Nasr Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

Nasr Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Tanrı’ın yardımı ve zaferi gelip üstelik insanların kısım hane Allah’ın dinine girmekte olduklarını gördüğün ilk kânun Rabbine hamdederek O’nu tesbih ten ve O’ndan gufran dile. Çünkü O, tevbeleri çok akseptans edendir.”

Nasr Sûresi Dinle

TEBBET SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Ince bilgelik üzere tıklayınız)

Tebbet Suresinin Arapçası:

Tebbet Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.”

Tebbet Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ebu Leheb’mağara iki eli kurusun! Kurudu üstelik. Malı ve kazandıkları ona yarar vermedi. O, alevlenmiş bire bir ateşte yanacak. Odun hamal namına ve boynunda hurma lifinden kıvrım ayrımsız ip olduğu halde karısı dahi (ateşe girecek).”

Tebbet Sûresi Dinle

İHLAS SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Teferruatlı bilgelik üzere tıklayınız)

İhlas Suresinin Arapçası:

İhlas Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

İhlas Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Da ki: O, Cenabıhak birdir. Cenabıhak sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.”

İhlas Sûresi Dinle

FELAK SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Teferruatlı bilgelik için tıklayınız)

Felak Suresinin Arapçası:

Felak Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

Felak Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Dahi ki: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü ant gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü fail üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı aralık kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!”

Felak Sûresi Dinle

DOGMA SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Tafsilatlı vukuf için tıklayınız)

Dogma Suresinin Arapçası:

Nas Suresinin Okunuşu:

“Bismillâhirrahmanirrahim.

Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”

Inak Suresinin Anlamı:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Da ki: İnsanların kalplerine evham sokan, (insan Tanrı’ı andığında) pusuya çekilen ardıç rakısı ve koca şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların Melikine (müstakil topluluk ve hakimine) insanların İlâhına sığınırım!”

Inak Sûresi Dinle

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU VE ANLAMI (Uzun hikmet amacıyla tıklayınız)

Ayetel Kürsinin Arapçası:

Ayetel Kürsinin Okunuşu:

“Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Ayetel Kürsinin Anlamı:

“O’ndan apayrı yaradan sıfır Cenabıhak, hay ve kayyumdur (ezel ve ebedidir). O’nu uyuklama ve dalgı tutmaz. Göklerde ve yerlerde olan şeyler O’nundur. İzni olmaksızın O’nun yanı sıra şefaat eden yoktur. Halkın önünde ve arkasında olanı (ati ve maziyi) bilir. İnsanlar O’nun ilminden, O’nun isteğinden başkasını idrak edemezler. Kürsisi semaları ve yeri içine alır. Onların hıfzı O’nu (Cenab-ı Ecelli Ala’yı) yormaz. O, dayanıklı erdemli ve büyüktür.”

Ayet-ahali Kürsi Dinle

FATİH ÇOLLAK SALAT SURELERİ (YEGÂNE KIVILCIM)

5 VAKİT NAMAZIN HİKMETİ VE FAZİLETİ

Yoruma kapalı.