Genel Blog

Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?

14

Kadroya geçen 3 artı 1 sözleşmeli personel iş sonu tazminatı alır mı?
Soru: 2 Mayıs 2017 ile 22 Kasım 2017 aralarında .. Tıp Fakültesinde 657 4B’li olarak çalıştım. Daha Sonra ünvan değişiklik sebebi ile istifa edip 24 Kasım 2017’den bu yanlamasına 663 sayılı KHK’nin 45/A maddesine tabi sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. Nihayet 15 Ocak 2021’de 657 sayılı Kanuna ast memur kadrosuna geçeceğim. Üniversite hastanesindeki ve Sıhhat Bakanlığı hastanesindeki çalıştığım sürelere karşılık iş sonu tazminatı ödenmiyor. Laf konusu tazminatı mahkeme aracılığıyla alabilir miyim?

Yanıt: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde, Sözleşmeli personele verilecek meslek sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmış, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde iş sonu tazminatı miktarı ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin ilk fıkrasında, “Ulus kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık iş saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Ulusal Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya meydana çıkan hoca ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç edinmek üzere, kurumunda gerçekte, askerlik ve doğum dışarıya aralıksız asgari 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanunu uyarınca kesintisiz tam iş göremezlik geliri, malüllük ya da ihtiyarlık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe darılma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonra kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,.”
hallerinden birinin vuku bulmasından nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların kontrat koşullarına uymaması nedeniyle kurum göre, kontrat esasları dışarıda herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, meslek sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara kadar, sözleşmenin çalışan kadar feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenebilmesi bazı özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları tespit olabilmek için Esasların ek 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ek 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ilave 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere göre sözleşmenin çalışan kadar feshinde iş sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;
Personelin bir ay evvelden bilgi vermek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,
– Öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen unvanlara atanmak suretiyle unvan değişikliği yapan personelin sözleşmesini feshetmesi,
Benzeyen durumu veya sağlık durumu mazeretine emrindeki olarak kurum içi yer değiştirme şartlarını taşımakla birlikte geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz anlamsız pozisyon bulunmaması ya da minimum bir takvim fiili egzersiz şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine yan olarak görev yerinin değiştirilememesi sebebiyle sözleşmeyi feshetmesi,
koşullarından birinin bulunması gerekmektedir.

dahası 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi zarfında istihdam edilen sözleşmeli sağlık durumu personelinden üç takvim alıştırma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanuna ast memur kadrolarına atanmaktadır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri kazanılmış yargı aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmektedir. Aynı maddenin altıncı fıkrasında ise, “Bu madde dahilinde memur kadrolarına atananlara meslek sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin evvelden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, meslek sonu tazminatına olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

neticede;
İstanbul Üniversitesinde 4/B statüsünde çalışılan sürelerin iki yıldan az olması sebebiyle bu süreler için meslek sonu tazminatı ödenmeyeceğini,
663 sayılı KHK’nın 45/A maddesi dahilinde üç sene görev yaptıktan daha sonra memur kadrolarına geçen sözleşmeli personelin bu sürelerinin emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınacak olması sebebiyle hem iş sonu tazminatı ödenmesinin muhtemel olmadığını,
İş sonu tazminatına ilişkin mevcut mevzuat hükümleri dikkate alındığında mahkemelerin de huysuz yönde bir karar vermeyeceğini,
değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı? başlıklı makalemizde sözleşmeli personelin doğum izni, sözleşmeli personelin eğitim durumu değişirse ve sözleşmeli personelin izin hakkı hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.