Genel Blog

Kariyer mesleklere atanma hakkı kazanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?

17

Kariyer mesleklere atanma hakkı kazanan sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?

Soru: Ofis personeli olarak sözleşmeli çalışan bir personel KPSS ile kadrolu A grubu kadrolara atandığı takdirde meslek sonu tazminatı alabilir mi?

Yanıt: 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde, Sözleşmeli personele verilecek iş sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmış, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde meslek sonu tazminatı miktarı ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin ilk fıkrasında, “Millet kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin aşağı bulunan personel (Ulusal Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya meydana çıkan hoca ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde sözleşme ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç edinmek üzere, kurumunda sahiden, askerlik ve doğum dıştan kesintisiz asgari 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Afiyet Sigortası Kanunu uyarınca kesintisiz tam meslek göremezlik geliri, malüllük ya da yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,

b) Hizmetlerine lüzum kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası gereğince sözleşmeyi feshetmesi,

ç) İlgilinin işe alınma açısından zorunlu olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi,

d) İlgilinin ölümü,…”

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere meslek sonu tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların anlaşma koşullarına uymaması sebebiyle kurum göre, anlaşma esasları dıştan herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi hallerinde, meslek sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara göre sözleşmenin çalışan kadar feshedilmesi halinde iş sonu tazminatı ödenebilmesi bir takım özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları saptama edebilmek için Esasların ek 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ek 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ilave 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümlere kadar sözleşmenin çalışan tarafından feshinde meslek sonu tazminatına yargı kazanılabilmesi için;

-Çalışanın bir ay evvelden haber vermek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,

-Öğrenim durumuyla ihraz edilen unvanlara atanmaya kazanması,

-Benzeyen ve sağlık durumu mazeretine bağlı olarak kurum içi yer değişiklik şartlarını taşımakla birlikte geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, bölüm bulunmakla beraber o birimde benzer unvan ve niteliği haiz manâsız pozisyon bulunmaması veya asgari bir takvim fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine emrindeki olarak tahsis yerinin değiştirilememesi,

koşulları aranmaktadır.

KAPAT X

Sözleşmeli personelin kurumlar arası nakli olası bulunmamakta olup, yalnızca mevcut pozisyon unvanıyla belirtilmiş şartlarda kurum içi yer değişikliği imkanı bulunmaktadır. Sözleşmeli personelin aynı statüde kurum içinde bile olsa unvan değişikliği veya öteki kurumlarda bir kadro ya da pozisyona atanma hakkı kazanması halinde atamasının yapılabilmesi için sözleşmesini tek taraflı feshetmesi gerekmektedir.

neticede, sürekli asgari iki sene hizmeti bulunan 4/B’li sözleşmeli personelin kurumların memur kadrolarına ya da kariyer meslekler olarak tanıdık A grubu kadrolara atanmaya yargı kazanması halinde sözleşmesini tek yanlı feshetmesi gerekmekte olup, böyle bir durumda bir ay evvelden kurumuna bilgi vermek koşuluyla sözleşmesini fesheden personele meslek sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Rapor alan sağlık personelinin, performans ödemesi kesilir mi? başlıklı makalemizde ek ödeme, izin alınca döner kesilir mi ve rapor hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.