Genel Blog

Kentsel Dönüşüm

23

Kentsel Dönüşüm

Ülkemizin koskocoman bir kısmı, ilk olarak deprem olmak üzere natürel afetlerin riski altındadır. Mevcut yapıların büyük bir kısmının muhtemel afetlere aleyhinde dayanıklı olmadıkları ve orta şiddetteki bir depremde bile ağır derecede zarar görüp yıkılmışlardır. Onbinlerce insanın ölümüne ve fazla yüksek parasal kayıplara sebebiyet veren acı gerçekler ortaya çıkmıştır. Şehirsel mutasyon yasası, yaşamımızı ve geleceğimizi negatif etkileyen bu eğri ve kuralsız yapılaşma sorunu nedeni ile çocuklarımıza, torunlarımıza dinç bir şehir halkı adamak için, çıkarılmış bir yasadır. Tasanın en belirleyici farkı tapusu olan ya da olmayan adalet sahiplerinin haklarının korunması ve mağdur edilmemesidir. Anayasanın 23. maddesine tarafından devlet sosyal ve ekonomik gelişmeyi temin etmek, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi yerine getirmek ve vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak ile görevlidir.  Kentsel dönüşümde tehlikeli inşa süreci – Maliklerden birinin ya da kanuni temsilcisinin müracaatı ile bina tespiti yaptırılır ve herhangi bir çoğunluk aranmaz. Başvuru için tapu belgesinin ve kimlik belgesinin fotokopisi gereklidir.  – Yapılan tespitler neticesinde tehlikeli olduğu saptama edilen yapılar, tespiti yapanlar tarafından çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. Müdürlük raporları inceler, raporlarda yetkisiz veyahut hatalı değil ise raporlar ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. – İlgili tapu müdürlüğünce, tapu kütüğüne işlenen belirtmeler, tehlikeli yapı tespitine aleyhinde tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bir dilekçe ile itiraz edilebileceği, aksi taktirde tebligat tarihinden itibaren idarece 60 günden eksik olmamak üzere belirlenen vakit içinde yapının yıktırılması gerektiği de belirtilmek suretiyle, ayni ve kişiye özel yargı sahiplerine bildiri edilir ve yapılan bu tebligat çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. – Tehlikeli yapı tespitine aleyhinde malikler ya da kanuni temsilcilerince 15 gün içinde tehlikeli yapının bulunduğu yerdeki çevre ve şehircilik il müdürlüğüne tatbik ile itiraz edilir. İtirazları inceleyecek olan teknik heyet, riskli yapı tespitini inceler ve sonucu tapu müdürlüğüne bildirilir. – Tehlikeli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, 60 günden eksik olmamak üzere vakit verilerek riskli yapıların yıktırılması istenilir. – Tehlikeli yapıların 60 jurnal zaman içinde maliklerince yıktırılıp yıktırılmadığı, çevre ve şehircilik il müdürlüğünce mahallinde kontrol edilir ve riskli inşa, malik tarafından yıktırılmamış ise, yapının yönetimle ilgili makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve 30 günden az olmamak üzere ilave vakit verilir.  – Bu zaman sonunda da tehlikeli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, tehlikeli yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri; mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır ya da yaptırılır. – Yöneticinin ya da denetçinin veya kat maliklerinin 3’te 1 istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır.  – Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oy birliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, ilk önce tehlikeli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kurulu’na kayıtlı olarak etkinlik bildiren lisanslı değer biçme kuruluşlarına tespit ettirilir. Bu değer gözetilerek oy birliği ile anlaşmaya çalışılır.  – Uzlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en düşük 3’te 2 çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan tüm kat maliklerince imzalanır.  – en düşük 3’te 2 ekseriyet ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla beyanname edilir.  – Bu tebliğde, 15 gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin paylarının, SPK lisanslı değer biçme şirketince saptama edilecek rayiç değerden eksik olmamak üzere uzlaşma sağlayan öteki paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satmak gerçekleştirilemediği taktirde, bu payların, rayiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Define namına resen tescil edileceği bildirilir. – minimum 3’te 2 reşitlik ile alınacak kararlar ve anlaşma şartları çevre ve şehircilik il müdürlüğüne bildirilir. Anlaşmaya katılmayan maliklerin egemen bölümlerine ilişkin arsa payları; SPK lisansı değerlendirme şirketlerince saptama ettirilen arsa payı değeri üzerinden anlaşma karşılayan diğer paydaşları açık artırma usulü ile satılır.  – Paydaşlara satmak gerçekleştirilemediği taktirde bu paylar, bakanlığın talebi üstüne, tespit edilen rayiç bedeli de bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Define namına resen tescil edilir ve yapılan uzlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere bakanlığa görev edilmiş sayılır. Yer Sarsıntısı risk raporu alma süreci Binanızın deprem tehlike raporunu, binada bulunan maliklerden biri ya da kanuni temsilcisi, uygulama ekinde nüfus cüzdan fotokopisi, tapu fotokopisi ve kat maliklerini ve arsa paylarını gösteren belge ile, bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyük şehirlerde büyük kent belediyelerine, ilçe belediyelerine veya bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara müracaat ederek tespit ettirilebilirler.  Yer Sarsıntısı risk raporu elde etmek için varsa binanın sabit ve mimari projeleri tedarik edilir. Binanıza ait projeler bulunmadığı taktirde binanın taşıyıcı sistem rölövesi çıkartılır. Beton kalitesinin belirlenmesi için binadan beton örnekleri alınır ve alınan beton örnekleri laboratuvarda beton dayanım testine bağlı tutulur ve raporlanır. Zaman etüt raporları da hazırlanarak binanın taşıyıcı sisteminin sabit ve devingen hesapları yapılarak bina yer sarsıntısı performansı belirlenir. İlgili kanun ve yönetmeliklere kadar yapı yer sarsıntısı tehlike raporu hazırlanır.  Şehirsel dönüşüm zarfında müstakil binanın yenilenmesi Müstakil binası olan vatandaşlar, mevcut binalarının tehlike çözümleme raporlarını yaptırarak, meydana çıkan rapor sonucunda eğer bina tehlikeli ise, risk analiz raporunu bakanlığa onaylatarak ve tapuya işleterek şehirsel dönüşüm kapsamında binalarını yenileyebilirler.  Benzer şekilde çoğu kat maliklerinin bulunduğu binalarda, maliklerden birinin müracaatı ile alınan tehlike analiz raporunda yapı riskli bina olarak tescillenmiş ise, rapor bakanlığa onaylatılarak tapuya şerh işlenir. Deprem risk inceleme raporu elde etmek için tüm maliklerin çoğunluğu aranmaz.  Şehirsel dönüşümde kira ve kredi desteği alma Kentsel dönüşüme giren ve anlaşma ile terhis edilen binalarda 18 avuç içi dek kira yardımı yapılır. Yapılacak olan kira yardımının ilk beş aya dek olan kısmı taşınma masrafları dikkate alınarak peşin olarak ödenir. Hem uzlaşma ile terhis edilen dilekçe alanındaki binalarda kiracı ya da sınırlı ayni hak sahibi olarak ikamet edenlere veya dükkan işletenlere aylık kira bedelinin iki katı değin defaten kira yardımı yapılır.  Kentsel dönüşüm kanunu dahilinde yapı sahipleri bankalardan 2 sene ödemesiz 10 sene ödemeli devlet destekli kredi kullanabilmektedirler. Benzer kişiye ayrıca kira yardımı keza de kredi faiz desteği yapılmaz. Kira faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz. Kira veya kredi faiz desteğinden muamele etmek için binanın riskli yapı ve anlaşmalı tahliye etmeleri gerekmektedir. Kentsel dönüşüm için Agra Mutasyon ile çalışmanın avantajları – Agra Mutasyon risk analiz raporu yapar ve bakanlığa onaylatır. – Zemin etüt raporunu yapar. – Yürürlükteki İmar mevzuatına göre avan projeleri hazırlar. – Yapı sahiplerinin tüm anlaşma iptallerini yapar. – Kira bedeli öder. – İnşaat süresi boyunca oturacağı kiralık daireye eşyaları taşır. – Yapı sahipleri istediği taktirde lojistik deposunda eşyaları depolar. – Mevcut binanın yıkımını gerçekleştirir. – Tür tashihini yapar. – Yapı sahiplerince onaylanmış avan projeyi ilgili belediyeye onaylatır. – Onaylanan avan projelerin tüm mimari, sabit, elektrik, tesisat ve mekanik dilekçe projelerini yapar ve inşaat ruhsatını alır. – Tüm inşaatın teknik şartnamesini, mahal listesini ve keşfini hazırlar. – Anahtar teslimi inşaatı yapar, iskanını alır. – Binanın temizliği ve daire iç temizliğini yapar. – Biten ve teslim edilen dairede lojistik firması ile eşyaları taşır. – 12 ay baştan başa teknik hizmeti verir. – 1 yıllık DASK ve sigorta poliçesini verir. – Anlaşmalı bankadan kredileri ödev eder.  Agra Mutasyon  Adres: Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı No: 2 Mira Tower D: 57 Ümraniye/İstanbul Telefon: 0216 594 80 49 Web sitesi: www.agradonusum.com www.agrayapi.com.tr Kentsel dönüşüm nedir? Deprem tehlike raporu nasıl alınır? Kentsel dönüşümde kira ve kredi desteği nasıl alınır? Kentsel dönüşümde tehlikeli yapı süreci nedir? Kentsel değişim zarfında binamı kendim yenileyebilir miyim? Şehirsel değişim için Agra Dönüşüm ile çalışmanın avantajları nelerdir?Bir önceki yazımız olan Kariyer Koçluğu başlıklı makalemizde kariyer danışmanı, kariyer koçluğu ve kariyer koçu hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.