Genel Blog

KİT’lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?

14

KİT'lerde 3 yıl çalışma zorunluluğuna kimler tabi mi?
Soru: Devlet memurluğundan istifa edip KİT idare heyeti kararı ile 399 sayılı KHK’ye bağlı bir pozisyona açıktan atananların da üç sene süreyle başka kurumların kadro ve pozisyonlarına atanması yasak mı? Yahut yasaklama yalnızca merkezi yerleştirmeyle atananları mı kapsıyor?

Cevap: Halk iktisadi teşebbüslerinin personel rejimi çoğunlukla 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir. Kapsam dışı statüde personel istihdam eden kurumlar (BOTAŞ, TPAO, KIYEM, TEMSAN) ise bu KHK hükümlerine ast değildir. 399 sayılı KHK’ye alt kuruluşlarda üç statüde personel istihdam edilmektedir. Bunların ilki aynı zamanda 657 sayılı Kanun hükümlerine emrindeki olan 1 sayılı cetvel kapsamındaki memurlar, ikincisi sözleşmeli personel, üçüncüsü ise işçilerdir.

KİT’lerde atama yapacak sözleşmeli personel üç farklı şekilde işe alınabilmektedir. Bunlardan ilki KPSS sonuçlarına dayalı olarak ÖSYM göre yapılan merkezi sipariş verme yöntemi, ikincisi özel yönetmelikle düzenlenmiş olması kaydıyla kuruluşun faaliyet alanı itibarıya özel nitelik gerektiren pozisyonlar için KPSS puan sıralamasına tabi olarak yazılı ve sözlü/uygulamalı kurumsal sınav, üçüncüsü ise Devlet memuru olarak tayin yapmaktayken istifa ederek yönetim kurulu kararıyla yapılan işe alım yöntemidir. İlk iki yöntemin hukuki dayanağı Kamu iktisadi teşebbüsleri ve emrindeki ortaklıklarının ilgili yıla ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı olup, üçüncü yöntem ise açık bir yasal dayanağı olmamakla birlikte mülga Devlet Personel Başkanlığı görüşleri çerçevesinde şekillenmiş ve oturmuş bir tatbik haline gelmiştir.

Ulus iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin Kararın 7/4 maddesinde, “1/1/2020 tarihinden sonradan sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel müsabaka sınavıyla muavin olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kador ve pozisonlara yapılacak atamalar hariç elde etmek üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara ya da diğer ulus kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Millet Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik dahilinde merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası zarfında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler zeka devir işlemleri yapılmaz.” denilmektedir.

15 Kasım 2019 tarihli ve 30949 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Yöntem ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin 7. maddesinde ise, “(1) 1/1/2020 tarihinden sonradan sözleşmeli personel pozisyonlarına atanan personel, atanmasını takiben 3 sene geçmedikçe halen devir yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacaklardır.
a) Kurumsal alım yöntemi ile teşebbüslerde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar,
b) Mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar (mesela müfettiş yardımcılığı, bilirkişi yardımcılığı, stajyer kontrolörlük gibi kadrolar) ile bulunulan pozisyondan öbür ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar (örneğin memur unvanlı pozisyona atanmış personelin mühendis unvanlı bir kadro veya pozisyona atanması),
bu sınırlamanın dışındadır.” hükümleri yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı Kararında hangi şekilde olursa olsun KİT’lerde işe alınan tüm sözleşmeli personelin diğer ulus kurumlarına atanabilmesi için üç yılını tamamlamış olması (kariyer meslekler ile öğrenim durumu ile ihraz edilen unvanlar hariç) gerektiği ifade edilmekle birlikte Beyanat hükmü ile kapsam daraltılmıştır. Cumhurbaşkanı Kararından farklı olarak Beyanname hükmüne tarafından kurumsal alım yöntemi ile alınan sözleşmeli personel için üç yıl yasağı uygulanmayacaktır.

sonuç olarak, mevzuatta açık bir şekilde düzenlenmiş olmasa da Devlet memurluğundan ayrılanların KİT yönetim kurulu kararı ile sözleşmeli personel olarak atanması, kurumsal bir alım yöntemidir. Diğer bir ifadeyle bu şekilde atanan personelin de kuruluşların özel yönetmeliklerinde belirtilmiş özel nitelikleri haiz sözleşmeli personel alımında uygulanan KPSS puanı artı yazılmış ve sözlü/uygulamalı imtihan yöntemi ile alınan personel gibi üç yıl egzersiz zorunluluğu dahilinde olmadığını değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan 4/B sözleşmeli personelin ücret hesabı nasıl yapılır? başlıklı makalemizde 4/b sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi, 4/b sözleşmeli personelin izinleri ve 4/b sözleşmeli personelin kıdem tazminatı hesaplama hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.