Genel Blog

Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar bölümünü bitiren hemşirenin zam ve tazminatı

20

Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar bölümünü bitiren hemşirenin zam ve tazminatı

Önlisans düzeyindeki Tıbbi Laboratuvar bölümünü tüketen bir hemşirenin zam ve tazminatı, önlisans düzeyinden ödenmemiştir. Bahane olarak da, bitirilen bölümün mesleki bir üst öğrenim olmaması olarak gösterilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi, memurlar.net’te haberlerinde sıkça atıfta bulunulan Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 tarihli ve 2334 Sayılı yazısına dikka çekerek, üstteki öğrenimde sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiğine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

T.C.
DANIŞTAY
12. DAİRE
E. 2018/8098
K. 2019/1769
T. 12.3.2019

HEMŞİRENİN ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖDENEN MALİ HAKLARIN ÖDENMESİ TALEBİNİN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Hemşire Olarak Devlet Memurları Kanunu Zarfında Tahsis Yapan Davacının Mezun Olduğu Sağlık Durumu Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün Davacının Mesleği ve İlgili Bir Üst Öğrenim OlduğuTesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk ve Davanın Reddi Yolunda Bahşedilen Duruşma Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İlgili Kararın Bozulması Gerektiği )
SAĞLIKTA HİZMETLERİNDE LİSANS TAMAMLAMA HAKKI ( Hak Verilen Lisans Bölümlerinden Hangilerinin Önlisans Programları İçin Üstteki Öğrenim Olup Olmadığından Ziyade Tamamlanan Lisans Öğreniminin Sıhhat Hizmetleri Sınıfında Sayılıp Sayılmadığına Bakılarak Değerlendirilme Yapılması GerektiğiBu Nedenle Sıhhat Teknikeri Unvanı Bölge Önlisans Programlarının da Ortaöğretim Sağlık Durumu Hizmetleri Sınıfının Üstöğrenim Sayılmasına Karar Verildiği )
ÜST ÖĞRENİMİN TESPİTİ ( Hemşire Olarak Devlet Memurları Kanunu Dahilinde Görev Yapan Davacının Mezun Olduğu Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün Davacının Mesleği ile İlgili Bir Üst Öğrenim Olduğunun AnlaşıldığıTesis Edilen Dava Konusu İşlemde Hukuka Uygunluk ve Davanın Reddi Yolunda Bahşedilen Mahkeme Kararında Hukuki İsabet Görülmediğinden İlgili Kararın Bozulması Gerektiği )

ÖZET : Dava, hemşire olan davacının önlisans düzeyinde ödenen parasal hakların ödenmesi talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemine ilişkindir. Sağlıkta lisans tamamlama hakkı bahşedilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için üstteki öğrenim olup olmadığından ziyade tamamlanan lisans öğreniminin sıhhat hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerekir. bu nedenle sağlık durumu teknikeri unvanı bölge önlisans programlarının da ortaöğretim afiyet hizmetleri sınıfının üstöğrenim sayılmasına karar verilmiştir.

Hemşire olarak Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan davacının mezun olduğu Sağlık Hizmetleri Iş Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, aksi yöndeki görüşle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlama, davanın reddi yolunda bahşedilen duruşma kararında hukuki isabet görülmediğinden ilgili kararın bozulması gerekir.

İSTEMİN KONUSU : Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: … Devlet Hastanesinde kadrolu Hemşire olarak devir yapan şikayetçi göre, ….. Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümü Önlisans Programından mezun olması nedeniyle önlisans düzeyinde ödenen finansal haklarının 2010 yılının Ocak ayı itibariyle her yerde lise mezuniyeti esas alınarak ödenmesi üstüne yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işleminin iptali ve yoksun kaldığı finansal haklarının hukuki faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Erzurum 2. İdare Mahkemesince; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kadrolu hemşire olarak tahsis yapan davacının, parasal haklarının bir üstteki öğrenim durumuna kadar belirlenmesinin bitirdiği programın mesleki üstteki öğrenim olarak kabul edilip edilmemesine bağlı olduğu, davacının mezun olduğu Tıbbi Laboratuvar programının, Yükseköğretim Genel Kurulunun kararıyla hemşirelik mesleğinin bir üstteki öğrenimi olarak kabul edilmediği gerekçesiyle dava konusu işlem hukuka yerinde bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı kadar, Yüksek öğretim Genel Kurulunun 04/02/2010 tarihli kararı gereğince, 01/12/2009 tarihine dek “Tıbbi Laboratuvar” bölümünden mezun olanların bitirdikleri bölümünün sağlık çalışanları için mesleki üstteki öğrenim sayıldığından bahisle mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğu belirtilerek temyizen incelenerek bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Sanık yöneticilik tarafından, savunma verilmemiştir

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ : Afiyet Hizmetleri ve Yardımcı Sıhhat Hizmetleri sınıfında hemşire olarak devir yapan davacının, mezun olduğu Cumhuriyet Üniversitesi, Sıhhat Hizmetleri Iş Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Bölümünün mesleği ile ilgili bir üstteki öğrenim olduğu anlaşıldığından davanın reddi yolunda verilen duruşma kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

KAPAT X

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 152. Tazminatlar” başlıklı fıkrasında, görevin siklet, sorumluluk ve niteliği, tahsis yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun’da belirli en yüksek Devlet memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek , ölçü ve nispetler kapsamında tazminat olarak ödeneceği, benzer fıkranın “A.Özel Hizmet Tazminatı” Bölümü içinde yer alan ( b ) bendinde ise, sıhhat hizmetleri sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üstteki öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının alınacağı belirtilmiştir.

05/05/2006 tarihli Devlete Ait Gazetede yayımlanarak 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 4. maddesinin 1. fıkrasının ( e ) bendinde de, kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri ( mesleki üst öğrenimleri ) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üstteki öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43. maddesinin ( b ) bendinde, benzer meslek ve bilim dallarında, eğitimöğretim yapan üniversitelerde, eğitim-öğretim, usul, kapsam, öğretim süresi ve yıl içindeki değerleme esasları bakımından eşit olması ve öğrenimden sonradan kazanılan unvanların aynı ve elde edilen hakların eşdeğer sayılması hususunun, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca düzenleneceği kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda bulunan yönetmelik birlikte değerlendirildiğinde, özel hizmet tazminatı ve emrindeki ödeme zammı ödenecek sağlık personelinin, hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili yüksek öğrenim görmüş olması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20/11/2007 tarih ve 31376 Sayılı işlemi ile üniversitelerin afiyet meslek yüksekokulu tıbbi laboratuvar programında görülen öğrenimin hemşire, ebe ve sağlık memurluğunun bir üstteki öğrenimi olmadığına karar verilmiş ise de, bu işlemin iptali yolunda verilen Danıştay 8. Dairesi’nin 26/05/2014 tarih ve E:2010/2739; K:2014/4194 Sayılı kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 16/02/2017 tarih ve E:2014/4679; K:2017/615 Sayılı kararı ile onanmıştır.

öte yandan, Danıştay Onbirinci Dairesince, 09/01/2018 tarih ve E:2016/4325 Sayılı ara kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan, Sağlık Durumu Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Tıbbi Laboratuvar” bölümünün, 657 Sayılı Kanun’un kapsamında “Sağlık Durumu Hizmetleri ve Tezgâhtar Sağlık Durumu Hizmetleri Sınıfı”nda devir yapanlar için üst öğrenim olup olmadığının sorulması üstüne anılan Başkanlığın 19/02/2018 tarihli ve E.12755 Sayılı cevabi yazısında, Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan “Tıbbi Laboratuvar” programının “Teknik Programlar Bölümü” bünyesinde yer aldığı ve mezunlarının “Sağlık Durumu Teknikeri” unvanını kullanmakta olduğu, 13/04/2017 tarih ve 2017/14 Sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu Kararında; Maliye Bakanlığı’nın 17/03/2014 tarihli ve 2334 Sayılı yazısındaki “Teknik ve Afiyet Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan personelin söz konusu hizmet sınıfına atanılabilecek herhangi bir mesleki üstteki öğrenimi bitirmeleri halinde, kariyerleri için öngörülen zam ve tazminatların ödenmesinde, ‘bitirilen üstteki öğrenimin kadro görevi ile ilgili olması’, ‘kurumun atama alanı ile ilgili olması’ veya ‘mevcut mesleki öğrenimin program ve birim bazında devamı mahiyetinde bir üstteki öğrenim olması’ gibi şartların aranmasına lüzum bulunmadığı, sadece bulunulan hizmet sınıfına atanılabilecek mesleki bir üstteki öğrenimin bitirilmiş olmasının yeterli görülmesi gerektiği” konusundaki görüşü dikkate alınarak; Sağlıkta Lisans bitirme hakkı bahşedilen lisans bölümlerinden hangilerinin, önlisans programları için üst öğrenim olup olmadığından ziyade tamamlanan lisans öğreniminin sağlık hizmetleri sınıfında sayılıp sayılmadığına bakılarak değerlendirilmesi gerektiğine ve böylece sağlık teknikeri unvanı alan önlisans programlarının da ortaöğretim afiyet hizmetleri sınıfı için üstöğrenim sayılmasına karar verildiği belirtilmiştir.

Bu durumda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun zarfında, hemşire olarak ödev yapan davacının mezun olduğu …..Üniversitesi, Sağlık Durumu Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Önlisans Bölümünün davacının mesleği ile ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşılmakta olup, somurtkan yöndeki görüşle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyma, davanın reddi yolunda verilen duruşma kararında yasal isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.2577 Sayılı Kanun’un 49. İdare Mahkemesi’nin 22/09/2011 tarih ve E:2011/148, K:2011/1155 Sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Bitmiş bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

4. 2577 Sayılı Kanun’un ( Geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin birinci fıkrası gereğince bu kararın bildiri tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 12.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

.

Bir önceki yazımız olan Danıştay'dan sağlık personelinin üst öğrenimine dair önemli karar! başlıklı makalemizde danıştay, lisans hemşirelik üst öğrenim sayılan bölümler ve sağlık personeli hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.