Genel Blog

Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?

17

Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?

Soru: Eylül 2017’den beri belediyede sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Polislik için başvuru yaptım. Polis okuluna kabul edilirsem işimden istifa etmem gerekiyor. İstifa etmem durumunda tazminat haklarımdan faydalanabilir miyim?

Cevap: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ile belediyelerde sözleşmeli personel istihdamına yetki verilmiş, istihdam alanları düzenlenmiş, sözleşmeli personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Madde hükmünde iş sonu tazminatına ilişkin bir ifade yer almaması nedeniyle konunun 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde, Sözleşmeli personele verilecek iş sonu tazminatının miktarının Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmış, bu kapsamda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde iş sonu tazminatı miktarı ile tazminat ödenecek ve ödenmeyecek haller belirlenmiştir.

Esasların 7. maddesinin ilk fıkrasında, “Millet kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık iş saati süresi 40 (kırk) saatin aşağı bulunan personel (Ulusal Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya meydana çıkan hoca ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde kontrat ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) hariç olmak üzere, kurumunda fiilen, askerlik ve doğum haricen kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Durumu Sigortası Kanunu uyarınca aralıksız bütün iş göremezlik geliri, malüllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b) Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin ilave 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe gücenme açısından zorunlu olan niteliklerden herhangi birini daha sonra kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,.”

hallerinden birinin vuku bulmasından nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Benzer maddenin dördüncü fıkrasında ise, “Bu statüde çalışanların anlaşma koşullarına uymaması sebebiyle kurum tarafından, kontrat esasları dıştan herhangi bir nedenle çalışanlar göre, sözleşmesinin feshedilmesi ya da yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.” denilmektedir.

Esaslara tarafından sözleşmenin çalışan tarafından feshedilmesi halinde meslek sonu tazminatı ödenebilmesi bir takım özel durumların varlığına bağlıdır. Bu durumları saptama yapabilmek için Esasların ek 6. maddesinin ikinci fıkrasına, ek 1. maddenin dördüncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerine ve ilave 3. maddenin (b) ve (c) bentlerine bakılması gerekmektedir. Bu hükümere kadar sözleşmenin çalışan göre feshinde iş sonu tazminatına hak kazanılabilmesi için;
-Çalışanın bir ay önceden haberdar etmek koşuluyla sözleşmesini feshetmesi,
-Öğrenim durumuyla ihraz edilen unvanlara atanmaya kazanması,
-Benzer ve sağlık mazeretine ast olarak kurum içi yer değiştirme şartlarını taşımakla birlikte geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz manâsız pozisyon bulunmaması ya da en düşük bir yıllık fiili egzersiz şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak ödev yerinin değiştirilememesi,
koşulları aranmaktadır.

sonuç olarak, aralıksız minimum iki sene hizmeti yer alan ve bir ay önceden kurumuna haberdar etmek koşuluyla sözleşmesini fesheden sözleşmeli personele meslek sonu tazminatı ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan 399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi? başlıklı makalemizde ?irket, kit sözleşmeli personeli ve limited şirket hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.