Genel Blog

Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?

14

Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?

Soru: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalıştığım bir kamu kurumundan istifa ettim peşinde 4/B (sözleşmeli) statüde bir halk kurumunda çalışmaya başladım. Önceki hizmetimle 4/B olarak çalıştığım sürelerin 1 yılı aşması üstüne yıllık izin talebinde bulundum. Lakin sözleşmeli statüde 1 yılı doldurmadan yıllık müsade talep edilemeyeceği 1 yılı doldurduktan sonra kadrolu alıştırma süremin takvim izin süreme ekleneceği tarafıma bildirildi. Bu karar hukuki midir?

Cevap: Sözleşmeli personelin çalışma koşulları 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dayalı olarak, ilave ve değişikliklerle birlikte 1978 yılından bu yana uygulanmakta olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. maddesinde, “217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde açıklanmış kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla değin olan personele yirmi gün, on yıldan pozitif olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 217 sayılı KHK’yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK’nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Mülga 217 sayılı KHK’nin 2. maddesinde ise şu hüküm yer almaktadır:

“Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren halk kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara ast kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara alt iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, millet iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, yan ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Millet kurumu niteliğindeki iş kuruluşları dışarıda kalan ve ulus fonu kullanan, özel kanunlarla ya da bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan millet kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en düşük sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine ast personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.”

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin bu statüdeki hizmetleri ile statü ayrımı olmaksızın yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlarda geçen alıştırma süresi toplamı 1 yılı doldurduğunda yıllık ücretli izin hakkına sahip olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir önceki yazımız olan Yüksek gerilim tazminatı, Sahil Güvenlik personeline ödenir mi? başlıklı makalemizde arazi tazminatı, kamu ve personeline hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.