Genel Blog

Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?

15

Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?

Soru: 1. 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden sözleşmeli çalışan bir kişi siyasi partiye aza olabilir mi? Partiye üyeyken göreve başladıysa istifa etmesi durum mı?
2. Devlet memurunun siyasi partiye üye olması ve mensubu olduğunu ifade etmesi 657 sayılı Kanunun 7 ve 125/E maddesi uyarınca memuriyetten çıkarılma sebebi midir?

Yanıt: Anayasanın 68. maddesinin beşinci fıkrasında, “Hakimler ve savcılar, Sayıştay dahil yüksek hak organları mensupları, ulus kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer ulus görevlileri, Silahlı Kuvvetler mensupları ile yükseköğretim öncesi öğrencileri siyasi partilere üye olamazlar.” hükmü yer almaktadır. Aynı hükme 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. maddesinde de yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanununun 7. maddesinde, Devlet memurlarının siyasi partiye üye olmaları, herhangi bir siyasi parti, birey ya da zümrenin yararını ya da zararını amaç tutan bir davranışta bulunmaları yasak, Kanunun 125. maddesinde siyasi partiye girmek yani üye olmak memuriyetten çıkarılmayı gerektiren, partiye aza olunmasa bile herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına doğrusu faaliyette bulunmak ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller olarak belirlenmiştir.

5393 sayılı Kanunun 49. maddesinde Belediyelerde ödev yapan sözleşmeli personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir. Hem 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde, keza de bu maddeye dayalı olarak yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda sözleşmeli personelin siyasi partiye aza olup olamayacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir. Fakat yukarıda yer verilen Anayasanan 68. maddesi ve Siyasi Partiler Kanunun 11. maddesi dikkate alındığında sözleşmeli personelin işçi niteliği taşımayan ulus görevlisi dahilinde olduğu ve siyasi partiye aza olamayacağı açıktır.

Danıştay 12. Dairesi E.2012/5570, K.2015/6613 sayılı Kararında, bununla birlikte şube başkanı da olan bir memura verilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı açılan iptal davasında iptal istemini; “ulus görevlisi olan davacının hiçbir siyasi partiye üye olamayacağı, herhangi bir siyasi parti, kişi ve zümrenin fayda veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamayacağı, davacının siyasi parti kadar düzenlenen toplantıya katılması, ilgili toplantıda konuşulanlara olumlu yada negatif katkıda bulunmak suretiyle anılan partinin yararına katkı maddesi yapmasının millet görevilyle bağdaşmayacağı, birsiyasi partinin düzenlediği toplantının ulus görvelileri ile ilglii bir yanının bulunmadığı, neticede dava konusu işlamda huuka anormallik görülmediği” gerekçeleriyle reddeden birincil derece mahkemesi kararını onamıştır.

Memurlar ve sözleşmeli personelin bu görevlerine atanmadan önce varsa siyasi parti üyeliğinden ayrılmaları zorunludur. E-Devlet üzerinden siyasi parti üyeliği sorgulanabilmekte ve üyelikten ayrılma başvurusunda bulunulabilmektedir.

neticede Devlet memurları ile mahalli idarelerde ödev yapanlar da dahil sözleşmeli personelin siyasi partiye üye olamayacakları, aza olanların görevlerine son verileceğini değerlendirmekteyiz. Ayrıca, kamu görevine atanmadan önceki üyeliklerle ilgili olarak bir uygulama geliştirilmesi ve işçiler dışındaki millet görevlilerinin üyeliklerinin otomatik olarak sonlandırılması sağlanmalıdır.

Bir önceki yazımız olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 181. Bölüm İzle ATV 2 Şubat EDHO son bölüm youtube tek parça başlıklı makalemizde edho son bölümde neler oldu, edho yeni bölüm tanıtımı ve eşkiya dünyaya hükümdar olmaz son bölümde neler oldu hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.