Genel Blog

Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?

14

Sözleşmeli personelin yıllık izin hakkının belirlenmesinde askerlik süresi dikkate alınır mı?

Soru: Merhabalar ben 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığı atamasında 4/B sözleşmeli olarak atandım. Askerliğimi de 1 sene asteğmen olarak yaptım. Personel data sistemine girdiğimde 1 yıl hizmet görünüyor ve 20 gün yıllık izin hakkım otomatik çıktı lakin bu müsade sadece kadrolu atanmış olanlara verildiği söylendi ve personel işleri tarafından elle silindi. Derhal benim müsade hakkım var mı yok mu bazı ilçelerde otomatik meydana çıkan bu izni kullandırıyorlar lakin benimki silindi ne yapmam lüzumlu?

Cevap: Sözleşmeli personelin çalışma koşulları 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile bu maddeye dayalı olarak, ilave ve değişikliklerle birlikte 1978 yılından bu yanlamasına uygulanmakta olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. maddesinde, “217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirli kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla dek olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir.” hükmü yer almaktadır.

703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 217 sayılı KHK’yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK’nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır.

Mülga 217 sayılı KHK’nin 2. Maddesinde ise, “Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren ulus kurum ve kuruluşları şunlardır:
a) Genel bütçeye dahil dairelerle, katma bütçeli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) İl Özel İdareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara ast iktisadi müesseseler, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, halk iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, yan ortaklıkları ve iştirakleri,
d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve millet fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan millet kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri kurum ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile ek ve değişikliklerine alt personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışındadır.” Denilmektedir.

Mülga KHK’nın kapsam maddesinin kurumlar bakımından ve personelin statüsü bakımından farklı yorumlanması gerekmektedir. Buna göre genel bütçe kapsamındaki askeri kurumlar kapsamda iken bu kurumlarda görevli askeri personel mülga KHK’nin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu noktada kurumun mülga KHK kapsamında olması sözleşmeli personelin izin hakkı bakımından tatmin edici olup statüsünün bir önemi bulunmamaktadır.

Protez subaylar 2008 öncesi Emekli Sandığı dahilinde sandık iştirakçisi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle bu Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4c) kapsamına gücenmiş millet görevlisidir. Kanunun 6. maddesinde ise askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yerine koyma subay ve yedek astsubay okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Yani asteğmenler yerine geçen kimse subay okulu dönemi haricinde asteğmen olarak nasbedildikleri tarihten itibaren uzun vadeli sigorta kollarına alt olmaktadır.

Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; askeri kurumların genel bütçe kapsamında kurumlar olması, asteğmenlerin de 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamında kamu görevlisi olarak sigortalı olması karşısında asteğmenlik süresi dahil 1 yılını dolduran sözleşmeli personelin 20 gün yıllık ücretli izin hakkına sahip olacağını değerlendirmekteyiz. Fakat asteğmenlik süresinin hesabına protez subay okulunda geçen sürelerin dahil olmadığını spesifize etmek isteriz. diğer taraftan er ve erbaş olarak geçen süreler ile yerine geçen kimse subay okulunda geçen sürelerin bu sözleşmeli personelin takvim izne hak kazanmasında ve izin süresinin tespitinde dikkate alınması olası bulunmamaktadır.

SAĞLIK BAKANLIĞI TAM TERSİ GÖRÜNTÜ VERMİŞTİR.

Yukarıda detaylarına yer verilen yorumlama memurlar.net’e ait bir görüştür. Mülga DPB’nin 2014 tarihli görüşü de bu yöndedir. Oysa Sağlık Bakanlığı bu görüşün bütün tersi yönde bakiş yazısı vermiştir. Durumdan etkilenen sözleşmeli perosnelin hakkını dava yoluyla araması veya dava yoluna başvurmayacaksa Millet Denetçiliği Kurumundan bir tavsiye kararı alması gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Asilde aranan şartları taşıyan KİT Sözleşmesine vekalet ücreti ödenir mi? başlıklı makalemizde asilde aranan şartları taşıma, asilde aranan şartları taşımayan memur sebepsiz zenginleşme ve asilde aranan şartları taşımayan vekil memura da aylık verilmesi hakkında bilgiler verilmektedir.

Yoruma kapalı.